ENHANCING THE EFFECTIVENESS OF ACTIVITY IN FINE ARTS CREATIVE EXPERIENCE FOR PUPILS

ENHANCING THE EFFECTIVENESS OF ACTIVITY IN FINE ARTS CREATIVE EXPERIENCE FOR PUPILS

TRAN THI VAN tranvan_mtcs@yahoo.com.vn National University of Art Education
Summary: 
Fine Arts education at general schools plays a fundamental role in educating aesthetics and shapes students’ basic knowledge and skills in shaping through creative experience activities. To implement effective Fine Arts teaching, teachers should carry out some elements that enhance students’ engagement, such as: Creating a comfortable, enjoyable, safe learning environment that stimulates students’ discovery; Designing Fine Arts learning tasks and activities in accordance with students’ development level; Teaching based on practical experience; Learning activities need to be diversified and various; Enables students to choose their favorite activities
Keywords: 
Creative experience activities
Fine Arts education
Pupils
primary education
Refers: 

[1] Bộ Giáo dục và Đào tạo, (2012), Kỉ yếu Hội thảo khoa học quốc gia về Giáo dục Mĩ thuật ở trường phổ thông Việt Nam, NXB Giáo dục, Hà Nội.

[2] Bộ Giáo dục và Đào tạo/ Dự án Việt - Bỉ, (2010), Dạy và học tích cực, NXB Đại học Sư phạm, Hà Nội.

[3] Bộ Giáo dục và Đào tạo, (2015), Kĩ năng xây dựng và tổ chức các hoạt động trải nghiệm sáng tạo trong trường trung học, Tài liệu tập huấn chương trình Phát triển Giáo dục trung học.

[4] Nguyễn Văn Cường - Bernd Meier, (2010), Dự án Phát triển Giáo dục Trung học phổ thông, Một số vấn đề chung về đổi mới phương pháp dạy học ở trường Trung học phổ thông, Berlin - Hà Nội, NXB Giáo dục, Hà Nội.

[5] Nguyễn Thị Liên (Chủ biên), (2016), Tổ chức hoạt động trải nghiệm sáng tạo trong nhà trường phổ thông, NXB Giáo dục, Hà Nội.

Articles in Issue