ORGANIZE EDUCATIONAL ACTIVITIES AT KINDERGARTENS TOWARDS THE MONTESSORI EDUCATION METHOD

ORGANIZE EDUCATIONAL ACTIVITIES AT KINDERGARTENS TOWARDS THE MONTESSORI EDUCATION METHOD

DANG LOC THO tho1962@gmail.com National College for Education
Summary: 
Montessori education method develops learning environment with a system of equipment and teaching aids to create opportunities for children to experience life, express their individual themselves and direct their personal development towards personality, kids competence is considered a special education method for children from 0 to 6 years old. This article analyses: 1 / Contents and principles of Montessori method; 2 / Some measures to apply Montessori method in implementing curriculum in Vietnamese kindergartens. According to the author, the Montessori education method is a method to foster love in learning and encourage children's independence by providing an operating environment and materials that children can use (learning) in their own ways and speed. This helps to develop confidence; motivate them to learn, develop their full potential competence, recognize their position in the community
Keywords: 
Montessori education method
educational activity
kindergartens
Refers: 

[1] Paula Polk Lillard (Người dịch: Nguyễn Thuý Uyên Phương), (2014), Phương pháp Montessory ngày nay, Công ti TNHH sách Dân trí.

[2] Ngô Hiểu Huy (Người dịch: Thành Trung), (2015), Phương pháp giáo dục Montessory, NXB Văn hoá - Thông tin.

[3] Quốc Tú Hoa (Người dịch: Bích Chuyên), (2014), Cẩm nang nuôi dạy con theo Phương pháp Montessori, NXB Phụ nữ.

[4] Nguyễn Hồng Phượng, (2007), Ý nghĩa của những bài tập trong đời sống theo quan điểm giáo dục của Montessori, Tạp chí Giáo dục, Số 1 năm 2007.

[5] Hoàng Thị Nho, Cao Xuân Mĩ, (2013), Vận dụng phương pháp Montessori trong dạy cho trẻ khuyết tật ở Việt Nam, Tạp chí Giáo dục, số 309 (Kì 1, Tháng 5 năm 2013), tr.37-39.

[6] Ngọc Thị Thu Hằng, (2014), Giới thiệu phương pháp Montessory. Tạp chí Khoa học, Trường Đại học Sư phạm TP. Hồ Chí Minh, số 57.

[7] Nguyễn Minh (Biên soạn), (2014), Phương pháp Montessory, nghệ thuật nuôi dạy trẻ đỉnh cao, NXB Lao động.

[8] Lê Thị Liên, (2016), Vận dụng phương pháp Montessori trong hệ thống Trường Mầm non Quốc tế Châu Á Thái Bình Dương, Tạp chí Thiết bị Giáo dục, số 132 tháng 8 năm 2016, tr.1-3 và 24.

Articles in Issue