LANGUAGE RETARDATION DEVELOPMENT AND ITS IMPACT ON COMPREHENSIVE DEVELOPMENT OF PRE - SCHOOL CHILDREN

LANGUAGE RETARDATION DEVELOPMENT AND ITS IMPACT ON COMPREHENSIVE DEVELOPMENT OF PRE - SCHOOL CHILDREN

NGUYEN THI QUYNH ANH quynhanhgddhv@gmail.com Vinh University
Summary: 
Language retardation development in pre-school children is not currently a rare phenomenon. This issue can be overcome with adequate measures from adults to minimize limitation causing by language retardation. If children with language retardation receive additional support from important adults in their lives will help them grow better. Therefore, it is necessary to understand properly, not to ignore language retardation and take early intervention. It is very important for these children to develop normally, keep up with friends before starting general schools, help them develop necessary communication skills to succeed in the future, in learning and personal life.
Keywords: 
Language retardation
impact
development
pre-school children
Refers: 

[1] Nguyễn Huy Cẩn, (1987), Một số vấn đề của việc nghiên cứu ngôn ngữ trẻ em và việc dạy nói cho trẻ, Viện Thông tin Khoa học Xã hội.

[2] Phạm Minh Hạc, (1997), Tâm lí học Vygotski, NXB Giáo dục.

[3] Nguyễn Thị Kim Hiền, Quy trình khắc phục khuyết tật ngôn ngữ cho học sinh khuyết tật ngôn ngữ ở cấp Tiểu học, Tạp chí Khoa học Giáo dục, số 67, tháng 4, năm 2011.

[4] Liublinxcaia A.A., (1978), Tâm lí học trẻ em, Sở Giáo dục TP. Hồ Chí Minh.

[5] Nguyễn Thị Như Mai, (2012 ), Tâm bệnh học trẻ em, NXB Đại học Sư phạm

[6] Đinh Hồng Thái, (2015), Mấy vấn đề về đánh giá ngôn ngữ tuổi mầm non, NXB Đại học Quốc gia Hà Nội.

Articles in Issue