COLLABORATING INDUCTION AND DEDUCTION IN TEACHING CONCEPT OF "ORGANISM INDUCTION LEVEL" - BIOLOGY GRADE 11

COLLABORATING INDUCTION AND DEDUCTION IN TEACHING CONCEPT OF "ORGANISM INDUCTION LEVEL" - BIOLOGY GRADE 11

HA VAN DUNG hvdung.tcgd@moet.edu.vn Journal of Education
Summary: 
The paper refers to the use of induction and deduction in teaching the concept of "organism induction level" - Biology grade 11. In this paper, the author presents the dialectical relationship between induction and deduction in perception, formation and development of biological concepts; Steps to co-ordinate inductive and deductive ways in teaching concept of "organism induction level". According to the author, while teaching concepts of general and fundamental principles of biology, teachers need to combine induction and deduction so students can deeply understand knowledge and develop self-learning skills. This is also a hint to guide teachers in teaching towards new general education curriculum.
Keywords: 
Induction
deduction
organism induction level
Biology grade11
Refers: 

[1] Đinh Quang Báo - Nguyễn Đức Thành, (2003), Lí luận dạy học Sinh học, phần đại cương (tái bản lần thứ tư), NXB Giáo dục, Hà Nội.

[2] Hà Văn Dũng, (2015), Vận dụng quan điểm phát triển đồng tâm nội dung của chương trình sinh học phổ thông trong dạy học Sinh học 11, Tạp chí Giáo dục, số 350, tr 38-41, Hà Nội.

[3] Bộ Giáo dục và Đào tạo, (2017), Dự thảo chương trình giáo dục phổ thông (chương trình tổng thể).

[4] Phan Dũng, (2010), Tư duy logic, biện chứng và hệ thống, NXB Trẻ, TP. Hồ Chí Minh.

[5] M.M. Rôdentan, (1962), Nguyên lí logic biện chứng, NXB Sự thật, Hà Nội.

Articles in Issue