Đảm bảo chất lượng giáo dục tại Trường Đại học Thương mại

Đảm bảo chất lượng giáo dục tại Trường Đại học Thương mại

Nguyễn Đức Nhuận* nhuan.nd@tmu.edu.vn Trường Đại học Thương mại 79 Hồ Tùng Mậu, Cầu Giấy, Hà Nội, Việt Nam
Đặng Thị Hải Hằng hang.dth@tmu.edu.vn Trường Đại học Thương mại 79 Hồ Tùng Mậu, Cầu Giấy, Hà Nội, Việt Nam
Tóm tắt: 
Chất lượng giáo dục luôn là vấn đề quan tâm hàng đầu của xã hội, bởi sản phẩm của giáo dục là con người và nó ảnh hưởng gần như toàn bộ đến sự phát triển kinh tế xã hội của một quốc gia. Trong xu thế hội nhập kinh tế quốc tế và chuyển đổi số trong các lĩnh vực kinh tế xã hội của đất nước, đòi hỏi các cơ sở giáo dục phải cải tiến và từng bước nâng cao chất lượng đào tạo, nhằm cung cấp nguồn nhân lực có chuyên môn cao, kĩ năng thành thạo, đáp ứng được những yêu cầu khắt khe của xã hội. Trong phạm vi nghiên cứu của mình, bài viết đưa ra những nhận định về thực trạng các vấn đề về đảm bảo chất lượng của Trường Đại học Thương mại, từ đó đề xuất những giải pháp để nhà trường tiếp tục giữ vững và phát huy những thành tựu đã đạt được, đồng thời có định hướng giải quyết các vấn đề đặt ra trong thực tế. Khẳng định cam kết của nhà trường với xã hội về chất lượng đào tạo, giúp nhà trường nhận định được những thế mạnh cũng như những tồn tại cần khắc phục để không ngừng cải tiến và nâng cao chất lượng đào tạo, đáp ứng nhu cầu thực tiễn nghề nghiệp và của xã hội.
Từ khóa: 
education quality
ensuring the education quality in universities.
Tham khảo: 

[1] Quốc hội, (14/6/2019), Luật số 43/2019/QH14 ban hành Luật Giáo dục

[2] Thủ tướng Chính phủ, (14/01/2022), Quyết định số 78/ QĐ-TTg phê duyệt Chương trình “Phát triển hệ thống bảo đảm và kiểm định chất lượng giáo dục đối với giáo dục đại học và cao đẳng sư phạm giai đoạn 2022 - 2030”

[3] Bộ Giáo dục và Đào tạo, (19/5/2017), Thông tư số 12/2017/TT-BGDĐT quy định về Kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục đại học.

[4] AUN-QA, (2016), Guide to AUN-QA Assessment at Institutional Level, Version 2.0. CNCP.

[5] Nguyễn Thị Huyền, (12/2022), Chủ trương, chính sách, quy định về bảo đảm chất lượng và kiểm định chất lượng giáo dục đại học Việt Nam, Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh.

[6] Các báo cáo tổng kết hoạt động của Trường Đại học Thương mại từ năm 2019 đến nay.

[7] Các báo cáo tự đánh giá chất lượng của Trường Đại học Thương mại và 16 chương trình đào tạo đã được kiểm định chất lượng từ năm 2017 đến nay

[8] Các báo cáo đánh giá ngoài kiểm định chất lượng Trường Đại học Thương mại và kiểm định các chương trình đào tạo từ năm 2017 đến nay.

Bài viết cùng số