Hướng dẫn học sinh trung học tổ chức thông tin trong bài văn thuyết minh

Hướng dẫn học sinh trung học tổ chức thông tin trong bài văn thuyết minh

Lê Thị Ngọc Chi chiltn@hcmue.edu.vn Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh 280 An Dương Vương, Phường 4, Quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Tóm tắt: 
Bài viết phân tích cơ sở đề xuất cách thức hướng dẫn học sinh trung học tổ chức thông tin trong quá trình viết văn bản thuyết minh. Đó là khái niệm về văn bản thuyết minh trong Chương trình Giáo dục phổ thông môn Ngữ văn của Việt Nam, các kiểu cấu trúc của văn bản thuyết minh, mối quan hệ giữa đối tượng, thông tin và kiểu cấu trúc trong một văn bản thuyết minh. Dựa vào các cơ sở trên, bài viết trình bày một số cách thức mà giáo viên có thể thực hiện nhằm hướng dẫn học sinh sắp xếp thông tin trong một bài văn thuyết minh đảm bảo một kiểu cấu trúc phù hợp. Mỗi cách thức được mô tả về mục đích, cách thực hiện và những lưu ý cần thiết khi vận dụng. Hướng dẫn học sinh một cách cụ thể về việc tổ chức thông tin trong văn bản thuyết minh là hoạt động thiết thực của giáo viên trong quá trình hình thành và phát triển cho học sinh năng lực viết văn bản thuyết minh. Những cách thức hướng dẫn được đề xuất góp phần định hướng và gợi ý cho giáo viên trong việc thiết kế các hoạt động dạy học viết văn bản thuyết minh.
Từ khóa: 
văn bản thông tin
cấu trúc văn bản thông tin
văn bản thuyết minh
dạy học viết
Tham khảo: 

[1] Bộ Giáo dục và Đào tạo, (2004), Ngữ văn 8, tập 1, NXB Giáo dục Việt Nam, Hà Nội.

[2] Bộ Giáo dục và Đào tạo, (2006), Ngữ văn 10, tập 1, NXB Giáo dục Việt Nam, Hà Nội

[3] Đỗ Ngọc Thống (Chủ biên) - Phạm Minh Diệu - Nguyễn Thành Thi, (2007), Làm văn, NXB Đại học Sư phạm, Hà Nội.

[4] Bộ Giáo dục và Đào tạo, (26/12/2018), Chương trình Giáo dục phổ thông môn Ngữ văn, ban hành kèm theo Thông tư số 32/2018/TT-BGDĐT của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, Hà Nội.

[5] Ly Tran A Khuong, (2021), Suggestions for teaching the structure of informational text for high school level in line with 2018 Language Arts and Literature Program, Ho Chi Minh City University of Education Journal of Science, 18(8), 1368-1381.

[6] Montelongo, S., Herter, R. J., Ansaldo, R., & Hatter, N, (May 2010), A Lesson Cycle for Teaching Expository Reading and Writing. Journal of Adolescent & Adult Literacy, 53(8), p.656–666

[7] Moss, B, (5/2004), Teaching Expository Text Structures through Informational Trade Book Retellings, The Reading Teacher, 57, No.8, p.710-718

[8] Dymock, S., & Nicholson, T, (2010), “High 5!” Strategies to Enhance Comprehension of Expository Text, The Reading Teacher, 64(3), p.166–178.

[9] Akhondi, M., Malayeri, F. A. & Samad, A. A., (2011), How to Teach Expository Text Structure to Facilitate Reading Comprehension, The Reading Teacher, 64, p.368-372.

[10] Fountas, I.C., & Pinnell, G.S, (2012), Genre study: Teaching with fiction and nonfiction books. NH: Heinemann.

[11] Smith, A. B., Busch, J. & Guo, Y, (2015), Sharing Expository Texts with Preschool Children in Special Education, https://files.eric.ed.gov/fulltext/ED577025. pdf

[12] Meyer, B. J. F., & Ray, M. N, (2011), Structure strategy interventions: Increasing reading comprehension of expository text, International Electronic Journal of Elementary Education, 4(1), 127-152

[13] Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên) - Phan Huy Dũng - Nguyễn Thị Ngân Hoa (Đồng chủ biên) - Dương Tuấn Anh - Nguyễn Linh Chi - Đặng Lưu, (2022), Ngữ văn 7, tập 2 (Bộ sách Kết nối tri thức với cuộc sống), NXB Giáo dục Việt Nam, Long An.

Bài viết cùng số