Thực trạng quản lí hoạt động trải nghiệm cho học sinh các trường tiểu học huyện Hoài Đức, Thành phố Hà Nội theo Chương trình Giáo dục phổ thông 2018

Thực trạng quản lí hoạt động trải nghiệm cho học sinh các trường tiểu học huyện Hoài Đức, Thành phố Hà Nội theo Chương trình Giáo dục phổ thông 2018

Nguyễn Diệu Cúc* nguyendieucuc@gmail.com Học viện Quản lí giáo dục 31 Phan Đình Giót, Thanh Xuân, Hà Nội, Việt Nam
Nguyễn Thị Nhàn nhan76nt@gmail.com Trường Tiểu học An Thượng B An Thượng, Hoài Đức, Hà Nội, Việt Nam
Tóm tắt: 
Trong Chương trình Giáo dục phổ thông 2018, hoạt động trải nghiệm ở cấp Tiểu học trở thành một hoạt động giáo dục bắt buộc. Quy định này đặt ra những yêu cầu mới cho công tác tổ chức và quản lí hoạt động trải nghiệm trong các trường tiểu học. Bài viết nghiên cứu, phân tích thực trạng quản lí hoạt động trải nghiệm cho học sinh trong các trường tiểu học trên địa bàn huyện Hoài Đức, Thành phố Hà Nội nhằm chỉ ra những ưu điểm và hạn chế trong công tác quản lí của hiệu trưởng. Nghiên cứu sử dụng tiếp cận hỗn hợp và thiết kế phương pháp hỗn hợp song song hội tụ, trong đó sử dụng và phân tích dữ liệu văn bản của bốn trường tiểu học, khảo sát bằng phiếu hỏi với 285 giáo viên và phỏng vấn sâu 13 cán bộ quản lí, giáo viên các trường tiểu học. Kết quả nghiên cứu được trình bày trên bốn khía cạnh chức năng: kế hoạch, tổ chức, chỉ đạo, kiểm tra.
Từ khóa: 
quản lí giáo dục
quản lí hoạt động trải nghiệm
trường tiểu học
Chương trình Giáo dục phổ thông 2018.
Tham khảo: 

[1] Bộ Giáo dục và Đào tạo, (12/2018), Thông tư số 32/2018/TT về việc ban hành Chương trình Giáo dục phổ thông Chương trình tổng thể, Hà Nội.

[2] Phạm Văn Chương, (2018), Quản lí hoạt động trải nghiệm cho học sinh ở các trường phổ thông dân tộc bán trú trung học cơ sở huyện Nậm Pồ, tỉnh Điện Biên, Luận văn Thạc sĩ, Trường Đại học Sư phạm - Đại học Thái Nguyên.

[3] Phan Thị Hạnh - Phan Minh Tiến, (2021), Quản lí hoạt động trải nghiệm cho học sinh ở các trường tiểu học Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh, Tạp chí Khoa học, Trường Đại học Sư phạm - Đại học Huế, số 4(60), tr.141-150.

[4] Đoàn Thị Thanh Nga, (2020), Quản lí hoạt động trải nghiệm theo chương trình giáo dục phổ thông mới ở các trường tiểu học thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh, Luận văn Thạc sĩ Khoa học Giáo dục, Trường Đại học Sư phạm - Đại học Thái Nguyên

[5] Nguyễn Thị Mỹ Lộc và cộng sự, (2012), Quản lí giáo dục một số vấn đề lí luận và thực tiễn, NXB Đại học Quốc gia, Hà Nội.

[6] Nguyễn Thị Tuyết Hạnh - Lê Thị Mai Phương, (2015), Giáo trình khoa học quản lí giáo dục, NXB Giáo dục Việt Nam, Hà Nội.

[7] Creswell, J. W, (2013), Qualitative inquiry and research design (3rd ed.), Sage.

Bài viết cùng số