Biểu diễn miền nghiệm hệ bất phương trình bậc nhất hai ẩn với sự hỗ trợ của phần mềm GeoGebra nhằm phát triển năng lực sử dụng công cụ, phương tiện học Toán cho học sinh

Biểu diễn miền nghiệm hệ bất phương trình bậc nhất hai ẩn với sự hỗ trợ của phần mềm GeoGebra nhằm phát triển năng lực sử dụng công cụ, phương tiện học Toán cho học sinh

Phạm Huyền Trang* phamhuyentrang@hpu2.edu.vn Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2 32 Nguyễn Văn Linh, Xuân Hòa, thành phố Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc, Việt Nam
Nguyễn Ngọc Giang giangnn@hub.edu.vn Trường Đại học Ngân hàng Thành phố Hồ Chí Minh, 36 Tôn Thất Đạm, phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Mai Vũ Linh Đan linhdan1775@gmail.com Trường Trung học phổ thông Dương Văn Thì 161 Lã Xuân Oai, Tăng Nhơn Phú A, Quận 9, thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Tóm tắt: 
Ngày nay, với sự chuyển mình một cách mạnh mẽ của tất cả các thành phần từ kinh tế cho đến khoa học, xã hội thì lĩnh vực giáo dục cũng có những thay đổi hết sức đáng kể. Thay vì tập trung vào dạy học cho học sinh những kiến thức mang tính lí thuyết, hàn lâm kinh viện như trước đây thì ngày nay việc dạy học tập trung vào phát triển năng lực và phẩm chất cho học sinh. Theo Chương trình Giáo dục phổ thông môn Toán 2018, năng lực sử dụng công cụ, phương tiện học Toán là một trong năm năng lực thành phần của năng lực Toán học cần được hình thành và phát triển cho học sinh. Ở cấp Trung học phổ thông, nội dung biểu diễn miền nghiệm hệ bất phương trình bậc nhất hai ẩn là nội dung được chú trọng. Nội dung này thể hiện tiềm năng phát triển năng lực sử dụng công cụ, phương tiện học Toán (phần mềm GeoGebra). Trong bài viết này, nhóm tác giả đưa ra các quan điểm về năng lực sử dụng công cụ, phương tiện học Toán, các biểu hiện cũng như quy trình dạy học bồi dưỡng năng lực sử dụng công cụ, phương tiện học Toán (phần mềm GeoGebra) thông qua dạy học biểu diễn miền nghiệm của hệ bất phương trình bậc nhất hai ẩn cũng như ví dụ minh họa cho dạy học theo quy trình này
Từ khóa: 
năng lực sử dụng công cụ
phương tiện học Toán
Phần mềm GeoGebra
miền nghiệm của hệ bất phương trình bậc nhất hai ẩn
biểu diễn miền nghiệm.
Tham khảo: 

[1] PISA 2021 Mathematics Framework (Second draft) For Official Use, (2021), Retrieved from https://www. oecd.org/pisa/pisaproducts/pisa-2021-mathematicsframework-draft.pdf

[2] Bộ Giáo dục và Đào tạo, (2018), Chương trình Giáo dục phổ thông môn Toán.

[3] Awgichew Zergaw Bahir, G., Abera Wassie, Y., & Awgichew Zergaw, G, (2020), Capabilities and Contributions of the Dynamic Math Software, GeoGebra-a Review, Capabilities and Contributions of the Dynamic Math Software, GeoGebra-a Review Article in North American Journal of Psychology, 7(1), https://www.geogebra.org

[4] Hohenwarter, M., Hohenwarter, J., Kreis, Y., & Lavicza, Z, (2008), Teaching and calculus with free dynamic mathematics software GeoGebra, Retrieved from https://www.researchgate.net/publication/228869636_ Teaching_and_Learning_Calculus_with_Free_ Dynamic_Mathematics_Software_GeoGebra.

[5] Nguyễn Ngọc Giang - Bùi Thị Khánh Linh, (2021), Discovery Teaching about Plane Geometric Extreme Problems with the Help of Geogebra Software at Secondary School in Vietnam, Universal Journal of Educational Research, 9(6), 1340–1352, https://doi. org/10.13189/ujer.2021.090624

[6] Vũ Thị Phương, (2021), Sử dụng GeoGebra để củng cố lí thuyết hình học, Ho Chi Minh city University of Education Journal of Science, 18(5), 817–826.

[7] Kounlaxay, K., Shim, Y., Kang, S. J., Kwak, H. Y., & Kim, S. K, (2021), Learning media on mathematical education based on augmented reality, KSII Transactions on Internet and Information Systems, 15(3), 1015–1029, https://doi.org/10.3837/tiis.2021.03.011.

[8] Wassie, Y. A - Zergaw, G. A, (2019), Some of the potential affordances, challenges and limitations of using GeoGebra in mathematics education, Eurasia Journal of Mathematics, Science and Technology Education, 15(8), https://doi.org/10.29333/ejmste/108436.

[9] Lương Việt Hưng, (2018), Dạy học toán theo định hướng phát triển tư duy đồ thị dưới sự hỗ trợ của phần mềm GeoGebra, Journal of Science, 15(10), 159–168, http://tckh.hcmue.edu.vn.

[10] Nguyễn Thị Hường - Lê Tuấn Anh, (2018), Khai thác phần mềm GeoGebra trong một số tình huống dạy học môn Toán lớp 9, Tạp chí Giáo dục, số 114, 163–167.

[11] Trần Việt Cường, Nguyễn Ngọc Trang, Nguyễn Phúc Binh, (2014), Tổ chức dạy học theo dự án trong dạy học môn Toán cho học sinh Trung học phổ thông, Tạp chí Giáo dục, số 325, kì 1-1/2014, tr. 44-46, 53.

[12] Phạm Thị Hồng Hạnh, Đinh Mai Phương, Nguyễn Thu Phương, Nguyễn Đình Việt, (2023), Một số biện pháp xây dựng bài toán kinh tế trong dạy học chủ đề “Hệ bất phương trình bậc nhất hai ẩn” (Toán 10), Tạp chí Giáo dục, 23(6), 7-12.

[13] Jankvist, U. T., & Misfeldt, M, (2018), The KOM framework’s aids and tools competency in relation to digital technologies-a networking of theories perspective, Retrieced from https://www.researchgate. net/publication/330501168.

[14] Niss, M, (2002), Mathematical Competencies and the Learning of Mathematics: The Danish Kom Project.

Bài viết cùng số