ENSURING THE EDUCATION QUALITY AT THE THUONGMAI UNIVERSITY

ENSURING THE EDUCATION QUALITY AT THE THUONGMAI UNIVERSITY

Nguyen Duc Nhuan* nhuan.nd@tmu.edu.vn ThuongMai University 79 Ho Tung Mau, Cau Giay, Hanoi, Vietnam
Dang Thi Hai Hang hang.dth@tmu.edu.vn ThuongMai University 79 Ho Tung Mau, Cau Giay, Hanoi, Vietnam
Summary: 
Education quality has always been a top concern of the whole society, as the product of education is human with profound impacts on the overall national socio-economic development. In the context of international economic integration and digital transformation in terms of various socioeconomic sectors, educational institutions must improve and gradually enhance the education quality so as to provide highly specialized human resources with proficient skills, meeting the strict requirements of society. Within the scope of this research, the article evaluates the current situation of educational quality assurance at the ThuongMai University and proposes solutions to maintain and leveraging its achievements while addressing the practical challenges. By reaffirming the education quality commitment, the institution can identify its strengths as well as find out areas that need improvement to continuously innovate and enhance the education quality, meeting the practical demands of professions and society.
Keywords: 
education quality
ensuring the education quality in universities.
Refers: 

[1] Quốc hội, (14/6/2019), Luật số 43/2019/QH14 ban hành Luật Giáo dục

[2] Thủ tướng Chính phủ, (14/01/2022), Quyết định số 78/ QĐ-TTg phê duyệt Chương trình “Phát triển hệ thống bảo đảm và kiểm định chất lượng giáo dục đối với giáo dục đại học và cao đẳng sư phạm giai đoạn 2022 - 2030”

[3] Bộ Giáo dục và Đào tạo, (19/5/2017), Thông tư số 12/2017/TT-BGDĐT quy định về Kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục đại học.

[4] AUN-QA, (2016), Guide to AUN-QA Assessment at Institutional Level, Version 2.0. CNCP.

[5] Nguyễn Thị Huyền, (12/2022), Chủ trương, chính sách, quy định về bảo đảm chất lượng và kiểm định chất lượng giáo dục đại học Việt Nam, Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh.

[6] Các báo cáo tổng kết hoạt động của Trường Đại học Thương mại từ năm 2019 đến nay.

[7] Các báo cáo tự đánh giá chất lượng của Trường Đại học Thương mại và 16 chương trình đào tạo đã được kiểm định chất lượng từ năm 2017 đến nay

[8] Các báo cáo đánh giá ngoài kiểm định chất lượng Trường Đại học Thương mại và kiểm định các chương trình đào tạo từ năm 2017 đến nay.

Articles in Issue