Nghiên cứu Khung năng lực giáo dục hướng nghiệp của giáo viên trung học phổ thông hiện nay

Nghiên cứu Khung năng lực giáo dục hướng nghiệp của giáo viên trung học phổ thông hiện nay

Lê Diên Phương phuongqlgd@gmail.com Trường Đại học Hùng Vương Phường Nông Trang, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ, Việt Nam
Tóm tắt: 
Năng lực giáo dục hướng nghiệp của giáo viên trung học phổ thông là vấn đề được quan tâm nghiên cứu, thảo luận ở nhiều khía cạnh khác nhau. Phần lớn các quốc gia trên thế giới đều đề ra những yêu cầu về năng lực giáo dục hướng nghiệp đối với tư vấn viên (người hoạt động chuyên nghiệp trong lĩnh vực tư vấn nghề nghiệp). Ở nước ta, hiện chưa có giáo viên làm chuyên trách về giáo dục hướng nghiệp trong nhà trường trung học phổ thông. Đã có những nghiên cứu về năng lực giáo dục hướng nghiệp của giáo viên ở một số bộ môn cụ thể, tuy nhiên chưa có nghiên cứu và đề xuất khung năng lực giáo dục hướng nghiệp của giáo viên trung học phổ thông. Bài viết phân tích cơ sở khoa học, cơ sở pháp lí và yêu cầu của thực tiễn đối với năng lực giáo dục hướng nghiệp của giáo viên trung học phổ thông hiện nay. Từ những phân tích đã nêu, tác giả đề xuất khung năng lực giáo dục hướng nghiệp của giáo viên trung học phổ thông gồm các năng lực thành phần và những hành vi, biểu hiện tương ứng. Khung năng lực giáo dục hướng nghiệp là điều kiện cần thiết để nhà giáo có thể thực hiện tốt chương trình giáo dục hiện hành, đồng thời có thể dùng tham khảo cho việc tổ chức các hoạt động bồi dưỡng giáo viên hiện nay.
Từ khóa: 
competence
Vocational education
high school teachers
the 2018 general education program.
Tham khảo: 

[1] Bộ Giáo dục và Đào tạo, (2018), Chương trình Giáo dục phổ thông Hoạt động trải nghiệm và hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp, ban hành kèm theo Thông tư số 32/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo, https:// moet.gov.vn/van-ban/vanban/Pages/chi-tiet-van-ban. aspx?ItemID=1301.

[2] Nguyễn Quang Uẩn (chủ biên) - Trần Hữu Luyến - Trần Quốc Thành, (2008), Tâm lí học đại cương, NXB Đại học Quốc gia Hà Nội.

[3] Phạm Viết Vượng, (2007), Lí luận giáo dục, NXB Đại học Sư phạm, Hà Nội.

[4] Viện Ngôn ngữ, (2002), Từ điển tiếng Việt phổ thông, NXB Phương Đông, Hà Nội.

[5] Trần Trọng Thủy, (1987), Những cơ sở khoa học của công tác hướng nghiệp, Thông báo khoa học, Số A, tr.26-30 (TC-V/0178).

[6] Đặng Danh Ánh, (2010), Giáo dục hướng nghiệp ở Việt Nam, NXB Văn hóa Thông tin, Hà Nội.

[7] Vũ Cẩm Tú, (9/2018), Đề xuất Khung năng lực giáo dục hướng nghiệp cho giáo viên môn Công nghệ ở trường phổ thông, Tạp chí Giáo dục, số 437, tr.43-49.

[8] Bộ Giáo dục và Đào tạo, (2018), Thông tư số 20/2018/ TT-BGDĐT về việc ban hành Quy định chuẩn nghề nghiệp giáo viên cơ sở giáo dục phổ thông.

[9] Bộ Giáo dục và Đào tạo, (2018), Chương trình Giáo dục phổ thông, Chương trình tổng thể, ban hành kèm theo Thông tư số 32/TT-BGDĐT của Bộ GD&ĐT, https:// moet.gov.vn/van-ban/vanban/Pages/chi-tiet-van-ban. aspx?ItemID=1301.

[10] Chính phủ Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam, (2018), Quyết định số 552/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án “Giáo dục hướng nghiệp và định hướng phân luồng học sinh trong giáo dục phổ thông giai đoạn 2018 - 2025”

Bài viết cùng số