CREATING A SAFE, FRIENDLY, AND INCLUSIVE EDUCATIONAL ENVIRONMENT: BARRIERS AND SOLUTIONS

CREATING A SAFE, FRIENDLY, AND INCLUSIVE EDUCATIONAL ENVIRONMENT: BARRIERS AND SOLUTIONS

Nguyen Hong Thuan thuannh@vnies.edu.vn The Vietnam National Institute of Educational Sciences 101 Tran Hung Dao, Hoan Kiem, Hanoi, Vietnam
Summary: 
Going to school is the right of all Vietnamese children, and society has a duty to satisfy that basic and legitimate need. In fact, there are a small number of children who sometimes have not received the welcome of schools, or they have not really experienced the feeling of safety, comfort, and confidence when participating in school activities to develop themselves. Education statistics show that the above-mentioned disadvantaged children group is concentrated mainly among children in monetary poor households, students from ethnic minorities, and students with disabilities - generally known as “the disadvantaged group”. The issue is raised as to whether there are any “barriers” when children access education. In addition, what are the obstacles in receiving care and patronage of the children so that they can integrate in a friendly and safe environment? This article will identify the above problem, thereby providing solutions to it.
Keywords: 
Educational environment
safety
friendly
inclusion
barriers
solutions.
Refers: 

[1] Viện Chính sách và Chiến lược Phát triển Nông nghiệp Nông thôn, (2020), Đánh giá nhanh về tác động của COVID-19 đến sinh kế vùng nông thôn Việt Nam.

[2] Viện Khoa học, Lao động và Xã hội (ILSSA), UNESCO, IOM, ILO và Quỹ Dịch vụ Sức khỏe (HSF) (sắp phát hành), Lao động di cư trong nước tại Việt Nam: Bằng chứng từ Hà Nội và Bình Dương.

[3] UNITED Nation, (2020), Đánh giá nhanh về tác động xã hội và kinh tế của COVID-19 đối với trẻ em và gia đình.

[4] UNICEF, (2020), Đánh giá nhanh tình hình học trực tuyến/từ xa trong bối cảnh đại dịch COVID-19.

[5] Chính phủ Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam, (2010), Luật Người khuyết tật.

[6] PLAN International Vietnam & MOET, (2019), Báo cáo đánh giá đầu kì và giữa kì dự án xây dựng mô hình trường học an toàn, lành mạnh, thân thiện, không bạo lực học đường, Nhóm nghiên cứu thuộc Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam.

Articles in Issue