MINORITY LANGUAGES IN THE ERA OF ARTIFICIAL INTELLIGENCE (AI): CONSERVATION AND DEVELOPMENT

MINORITY LANGUAGES IN THE ERA OF ARTIFICIAL INTELLIGENCE (AI): CONSERVATION AND DEVELOPMENT

Tran Thi Ngoc Anh tranngocanh01292@gmail.com Guangxi Normal University 15 Yucai Road, Qixing District, Guilin, P.R.China
Summary: 
: In the context of the market economy and international integration, the inheritance, conservation and development of minority languages is a challenging issue. That ensures the effectiveness of the implementation of sustainable socio-economic development of ethnic minorities. With the progress of science and technology and the rapid development of high-speed internet, we can take advantages of this industrial revolution to protect the minority languages. The article analyzes the causes that affect the survival of minority languages in Vietnam, the opportunities in the era of artificial intelligence (AI) to endangered minority languages; the establishment of a digital library of endangered minority languages, integrated digital document services and data sharing to promote the development of minority languages which are threatened "as well as improve" the prosperity and stability of ethnic groups.
Keywords: 
Artificial intelligence
minority languages
conservation
development
Refers: 

[1] Kết quả Điều tra thu thập thông tin về thực trạng kinh tế - xã hội của 53 dân tộc thiểu số năm 2019, (2020), Tổng cục Thống kê, NXB Thống kê

[2] Tạ Văn Thông, (2018), Biên soạn từ điển đối dịch trước nguy cơ mai một các ngôn ngữ ở Việt Nam, Kỉ yếu Hội thảo quốc gia Nghiên cứu thực trạng và giải pháp bảo tồn ngôn ngữ dân tộc thiểu số có nguy cơ mai một ở Việt Nam hiện nay, Trường Đại học Sư phạm – Đại học Thái Nguyên, Thái Nguyên.

[3] REN Ke, (2014), Study on the HTML5 build Android minority literature digital platform doi:10.3969/j.issn. l003-4271.2014,01.26.

[4] ] F.Frey, (2012), Creating a Global Language Archive https://www.academia.edu/2497650/Creating_a_ Global_Language_ArchiveFuturistSpeaker.com.

[5] Stephen Ibaraki, (2018), TurningTo AI To SaveEndangeredLanguages. https://www.forbes.com/ sites/cognitiveworld/2018/11/23/turning-to-ai-to-saveendangered-languages/?sh=516b8f9f6f45.

[6] Timbigg, (2018), The social robot that could help save indigenous languages https://www.smh.com. au/technology/the-social-robot-that-could-help-saveindigenous-languages-20180601-p4ziyj.html The social robot that could help save indigenous languages.

[7] Vương Toàn, (2018), Khai thác tiện ích của công nghệ truyền thông nhằm bảo tồn ngôn ngữ dân tộc thiểu số có nguy cơ mai một ở nước ta, Kỉ yếu Hội thảo khoa học quốc gia Nghiên cứu thực trạng và giải pháp bảo tồn những ngôn ngữ dân tộc thiểu số có nguy cơ mai một ở Việt Nam hiện nay, Trường Đại học Sư phạm Thái Nguyên, Trường Đại học Tây Bắc, Sơn La

[8] Vương Toàn, (2019), Số hoá để bảo tồn bằng lưu trữ dữ liệu về các ngôn ngữ trước nguy cơ mai một: Từ trường hợp các ngôn ngữ Thái - Ka đai ở Việt Nam, Kỉ yếu Hội thảo Ngôn ngữ dân tộc thiểu số có nguy cơ mai một ở Việt Nam hiện nay: Những vấn đề lí luận và thực tiễn, Trường Đại học Sư phạm - Đại học Thái Nguyên, Thái Nguyên

[9] Cai Zixing, (2016), Artificial Intelligence: Principles & Applications, NXB Đại học Thanh Hoa, Bắc Kinh

Articles in Issue