Xây dựng nội dung số, vận dụng trong thiết kế sách giáo khoa điện tử cho học sinh tiểu học

Xây dựng nội dung số, vận dụng trong thiết kế sách giáo khoa điện tử cho học sinh tiểu học

Phạm Thanh Tâm tamphamthanh2010@gmail.com Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam, 101 Trần Hưng Đạo, Hoàn Kiếm, Hà Nội, Việt Nam
Tóm tắt: 
Bài viết tổng quan về việc ứng dụng công nghệ thông tin và truyền thông trong giáo dục cùng một số thành tựu nghiên cứu xung quanh việc thiết kế các học liệu điện tử. Trên cơ sở trình bày về việc chuyển đổi số trong bối cảnh công cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư, tác giả đặt vấn đề xây dựng nội dung số và vận dụng để thiết kế sách giáo khoa điện tử, trong đó nêu rõ những yêu cầu đặt ra đối với sách giáo khoa điện tử, cấu trúc của sách giáo khoa điện tử... Bài viết cũng giới thiệu ví dụ minh họa về bước đầu thiết kế sách giáo khoa điện tử Toán 1 đáp ứng yêu cầu Chương trình Giáo dục phổ thông mới (2018).
Từ khóa: 
digital transformation
digital learning materials
e-textbooks
virtual environment.
Tham khảo: 

[1] Asthana, P., Hazela, B, (2020), Applications of Machine Learning in Improving Learning Environment, In: Tanwar S., Tyagi S., Kumar N. (eds) Multimedia Big Data Computing for IoT Applications, Intelligent Systems Reference Library, vol 163. Springer, Singapore.

[2] Chi, J., Lee, J., Kim, N., Choi, J., & Park, S, (2020), Secure and reliable blockchain-based eBook transaction system for self-published eBook trading, PLoS ONE, 15(2): e0228418. https://doi. org/10.1371/journal. pone.0228418.

[3] Bộ Giáo dục và Đào tạo, (2018), Chương trình Giáo dục phổ thông, NXB Giáo dục Việt Nam

[4] Felvégi, E., & Kathryn, I. M, (2013), Ebooks and Literacy in K-12 Schools, Computers in the Schools, 29, 40–52, https://doi.org/10.1080/07380569.2012.651421

[5] Hasan, M, F., Suyatna, A., & Suana, W, (2018), Development of Interactive E-book on Energy Resources to Enhance Student’s Critical Thinking Ability, Journal of Education and Teacher Training, 3(2), 109-121. https://doi.org/10.24042/tadris.v3i2.3114.

[6] Huang, Y.H., Wu, P. H, & Chiang, H. C, (2018), Effects of Problem-Solving Strategy Based Interactive E-Book on Measurement Concepts, International Conference on Innovative Technologies and Learning, 06, 453-462. https://doi.org/10.1007/978-3-319-99737-7_48.

[7] Hwang, G. J., Tu, N. T., & Wang, X. M, (2018), Creating Interactive E-Books through Learning by Design: The Impacts of Guided PeerFeedback on Students’ Learning Achievements and Project Outcomes in Science Courses, Journal of Educational Technology & Society, 21(1), 25-36.

[8] Mohammed Kamal Afify, (2018), E-learning content design standards based on interactive digital concepts maps in the light of meaningful and constructivist learning theory, Journal of Technology and Science Education JOTSE - Online ISSN: 2013-6374 - Print ISSN: 2014-5349

[9] Nguyen, N. G. (2016), Nghiên cứu, thiết kế và sử dụng sách giáo khoa điện tử trong dạy học phép biến hình trên mặt phẳng, Luận án Tiến sĩ Khoa học Giáo dục.

[10] Spencer, R., Comeau, E., Matchett, B., Biderman, M., Doria, N., Joy, P., & Numer, M, (2020), Interactive E-texts and students: A scoping Review, Canadian Journal of Education, 43(1), 259-287

Bài viết cùng số