Quản trị nhà nước đối với cơ sở giáo dục đại học Công an Nhân dân trong bối cảnh chuyển đổi số: Lí luận và định hướng hoàn thiện

Quản trị nhà nước đối với cơ sở giáo dục đại học Công an Nhân dân trong bối cảnh chuyển đổi số: Lí luận và định hướng hoàn thiện

Nghiêm Xuân Dũng dungnx.psa@gmail.com Học viện An ninh Nhân dân, 125 Trần Phú, phường Văn Quán, quận Hà Đông, Hà Nội, Việt Nam
Tóm tắt: 
Tiếp tục xây dựng và định hướng hoàn thiện quản trị nhà nước đối với cơ sở giáo dục đại học trong bối cảnh chuyển đổi số là một nhiệm vụ quan trọng và trọng tâm của đổi mới hệ thống giáo dục, đào tạo nước ta hiện nay. Để đạt được mục tiêu, yêu cầu đặt ra đòi hỏi phải có cách thức tiến hành khoa học, bài bản và xác định lộ trình tiến hành phù hợp, hiệu quả, khả thi; hướng tới nhằm xác định, định hướng và những mục tiêu cụ thể cho quản trị nhà nước đối với cơ sở giáo dục đại học Công an Nhân dân trong bối cảnh chuyển đổi số. Bên cạnh đó, tác giả nghiên cứu và đề xuất mô hình quản trị nhà nước đối với 10 cơ sở giáo dục này. Vai trò của quản trị nhà nước được xem là yếu tố tác động và có ảnh hưởng (can thiệp) rất lớn đối với định hướng, hoạt động của cơ sở giáo dục đại học Công an Nhân dân trong bối cảnh chuyển đổi số. Nghiên cứu cũng chỉ ra những thuận lợi và thách thức do xu thế chuyển đổi số đem lại cho công tác quản trị nhà nước và cho chính các cơ sở giáo dục đại học Công an Nhân dân.
Từ khóa: 
state management
higher education
higher education institutions
People’s Public Security
digital transformation.
Tham khảo: 

[1] Thủ tướng, (03/6/2020), Quyết định số 749/QĐ-TTg phê duyệt Chương trình Chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030

[2] Smarter education with IBM, https://www-935. ibm.com/services/multimedia/Framework-SmarterEducation-With-IBM.pdf/ (accessed 15 March 2022).

[3] http://hvcsnd.edu.vn/nghien-cuu-trao-doi/dai-hoc-40/ chuyen-doi-so-trong-linh-vuc-giao-duc-va-dao-taothuc-trang-va-giai-phap-6886.

[4] https://www.quanlynhanuoc.vn/2021/07/06/khai-niemvai-tro-dac-diem-cua-quan-tri-nha-nuoc/.

[5] Tanya Fitzgerald - Helen Gunter, (2009), Educational Administration and History: The state of the field, Publisher: London; New York: Routledge.

[6] Văn Tất Thu, (3/2021), Năng lực cạnh tranh quốc gia và các thách thức cần vượt qua. Tạp chí Quản lí nhà nước, số 302.

[7] Văn Tất Thu, (2018), Vai trò của Nhà nước trong cung ứng dịch vụ công, Tạp chí Tổ chức nhà nước, số 2.

[8] Nguyễn Anh Tuấn, (2018), Vai trò của Nhà nước trong chiến lược triển khai tự chủ đại học tại Việt Nam, Tạp chí Khoa học Giáo dục Việt Nam, tr.7-11

[9] https://vi.wikipedia.org/wiki/Hi%E1%BB%87p_%C6 % B0%E1%BB%9Bc_Lisbon.

[10] Văn Tất Thu, (2021), Quản trị - yếu tố quyết định sự tồn tại và phát triển bền vững của trường đại học, Tạp chí Kinh doanh và Công nghệ, số 13.

[11] Chính phủ, (09/6/2014), Nghị quyết số 44/NQ-CP ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 04 tháng 11 năm 2013 về Đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ ngĩa và hội nhập quốc tế.

[12] Siran Mukerji - Purnendu Tripathi, (2016), Handbook of Research on Administration, Policy, and Leadership in Higher Education, Published by Igi Global, United States

[13] Kristina Powers - Patrick J. Schloss, (2017), Organization and Administration in Higher Education, Publisher: London ; New York: Routledge.

[14] Mark Nichols, (2020), Transforming Universities with Digital Distance Education The Future of Formal Learning, Published May 14, 2020 by Routledge

[15] Mai Ngọc Anh (Chủ biên), Quản lí nhà nước về giáo dục đại học: Kinh nghiệm của Trung Quốc và khuyến nghị đối với Việt Nam, NXB Chính trị Quốc gia Sự thật.

[16] Bộ Chính trị, (27/9/2019), Nghị quyết 52-NQ/TW về Một số chủ trương, chính sách chủ động tham gia cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư

Bài viết cùng số