Thực trạng triển khai Chương trình Giáo dục phổ thông 2018 trong dạy học lớp Một, năm học 2020 - 2021: Góc nhìn từ giáo viên

Thực trạng triển khai Chương trình Giáo dục phổ thông 2018 trong dạy học lớp Một, năm học 2020 - 2021: Góc nhìn từ giáo viên

Bùi Ngọc Diệp diepbn@vnies.edu.vn Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam, 52 Liễu Giai, Ba Đình, Hà Nội, Việt Nam
Tóm tắt: 
Bộ Giáo dục và Đào tạo đã kí quyết định ban hành Chương trình Giáo dục phổ thông mới theo Thông tư số 32/2018/ TT BTC ngày 26 tháng 12 năm 2018. Theo đó, Chương trình Giáo dục phổ thông năm 2018 bắt đầu được thực hiện và triển khai từ năm học 2020 - 2021 đối với lớp Một và theo hình thức cuốn chiếu đối với từng cấp học. Tháng 3 năm 2021, Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam đã tiến hành một nghiên cứu về tình hình triển khai Chương trình Giáo dục phổ thông 2018 và sách giáo khoa lớp Một trong phạm vi cả nước. Nghiên cứu được thực hiện bằng hình thức trực tuyến với sự tham gia của 43.165 giáo viên tại 63 tỉnh thành ở các khu vực thành thị, nông thôn, miền núi và hải đảo. Bài viết trình bày một phần kết quả thu được từ nghiên cứu này, trong đó đi sâu vào mô tả thực trạng sử dụng những hướng dẫn của Chương trình và những điều kiện để triển khai Chương trình lớp Một hiệu quả. Trên cơ sở các phát hiện ban đầu, bài viết đưa ra một số khuyến nghị về việc sử dụng những hướng dẫn trong Chương trình Giáo dục phổ thông lớp Một và đ
Từ khóa: 
Integration
ethical education
profession
training.
Tham khảo: 

[1] Hunkins, F.P. and A.C. Ornstein, (2016), Curriculum: Foundations, principles, and issues, Pearson Education

[2] Bộ Giáo dục và Đào tạo, (2018), Thông tư số 32/2018/ TT-BGDĐT về Ban hành Chương trình Giáo dục phổ thông.

[3] Bộ Giáo dục và Đào tạo, (2018), Chương trình Giáo dục phổ thông tổng thể (The General Education Curriculum), V.M.o.E. Training, Editor, Hanoi.

[4] Bộ Giáo dục và Đào tạo, (2017), Thông tin về Chương trình Phát triển các trường sư phạm để nâng cao năng lực đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lí cơ sở giáo dục phổ thông, Available from: https://etep.moet.gov.vn/ tintuc/chitiet?Id=14

[5] Bộ Giáo dục và Đào tạo, (2019), Hướng dẫn dạy học theo Chương trình Giáo dục phổ thông mới – những vấn đề chung (Tài liệu bồi dưỡng giáo viên và cán bộ quản lí giáo dục)

[6] Bộ Giáo dục và Đào tạo, (2018), Hỏi đáp về những vấn đề chung.

[7] Erica A., N., C. Chris, and A. Sunddip Panesar, (2018), Barriers to effective curriculum implementation, Research in Higher Education Journal, 36.

Bài viết cùng số