Mô hình quản lí giáo dục STEM ở trường phổ thông

Mô hình quản lí giáo dục STEM ở trường phổ thông

Thái Văn Thành* thaivanthanhdhv@yahoo.com Sở Giáo dục và Đào tạo Nghệ An, 67 đường Nguyễn Thị Minh Khai, Thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An, Việt Nam
Nguyễn Thị Nhị nhint@vinhuni.edu.vn Trường Đại học Vinh, 182 Lê Duẩn, Thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An, Việt Nam
Lê Thị Bình binhle.gd@gmail.com Phòng Giáo dục và Đào tạo, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Tóm tắt: 
Sự phát triển của Cách mạng công nghiệp 4.0 đòi hỏi phải đẩy mạnh giáo dục đào tạo để có được một đội ngũ tri thức chất lượng, có đầy đủ những kĩ năng đáp ứng được yêu cầu của thời đại 4.0. Đó là một việc vô cùng cần thiết và cấp bách. Giáo dục STEM ra đời đã giúp giải quyết vấn đề cấp bách đó. Ở các nước phát triển, STEM rất được coi trọng và phát triển. Ở Việt Nam, STEM đã và đang được đẩy mạnh và được đưa vào chương trình giáo dục của các cấp học. Bài viết trình bày về mô hình quản lí giáo dục STEM của nhà trường phổ thông với việc tuân thủ các nội dung, chức năng của hoạt động quản lí giáo dục trong trường học.
Từ khóa: 
STEM
STEM education
management of STEM Education
high school
Tham khảo: 

[1] Trần Khánh Đức, (2004), Quản lí và kiểm định chất lượng đào tạo nhân lực theo ISO và TQM, NXB Giáo dục, Hà Nội.

[2] Bộ Giáo dục và Đào tạo (2018), Chương trình Giáo dục phổ thông tổng thể.

[3] Thái Duy Tuyên, (2008), Phương pháp dạy học truyền thống và đổi mới, NXB Giáo dục, Hà Nội

[4] Trần Kiểm, (2007), Tiếp cận hiện đại trong quản lí giáo dục, NXB Đại học Sư phạm, Hà Nội.

[5] Đặng Thành Hưng, (2004), Một số cách tiếp cận trong đánh giá chất lượng giáo dục, Tạp chí Giáo dục, số 92, tr.7-8.

[6] Tsupros - Hallien, (2009), Stem education: Understanding the Changing Landscape, A Practice -based Model from of STEM Teaching

[7] Bybee, R. W, (2010), Advancing STEM education: a 2020 vision, Technology and Engineering Teacher, 70(1), p.30-35

[8] Bybee, R. W, (2013), The case for STEM education: challenges and opportunities, Arlington: NSTA Press.

[9] Techakosit, S., & Nilsook, P, (2018), The development of STEM literacy using the learning process of scientific Imagineering through AR, International Journal of Emerging Technologies in Learning, 13(1), p.230-238, doi:10.3991/ijet.v13i01.7664.

Bài viết cùng số