Xây dựng chu trình PDCA áp dụng cho công tác tuyển sinh đại học

Xây dựng chu trình PDCA áp dụng cho công tác tuyển sinh đại học

Nguyễn Hồ Phương Thảo* thaonhp@uit.edu.vn Trường Đại học Công nghệ Thông tin, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh Số 01 đường Hàn Thuyên, khu phố 6, thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Phạm Nguyễn Phúc Toàn toanpnp@uit.edu.vn Trường Đại học Công nghệ Thông tin, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh Số 01 đường Hàn Thuyên, khu phố 6, thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Tóm tắt: 
Sự phát triển các ngành kinh tế mới tại Việt Nam đã gia tăng nhu cầu về đội ngũ nhân lực chất lượng cao để chọn lọc được nguồn nhân lực tương ứng giáo dục đại học đóng vai trò quan trọng, trong đó công tác tuyển sinh chính là yếu tố cần được đảm bảo. Từ năm 2015 đến nay, việc tuyển sinh đại học qua các năm ngày càng có sự cải tiến và linh hoạt. Sự đa dạng hóa các phương thức tuyển sinh đã mang đến cho thí sinh nhiều cơ hội trúng tuyển khi đăng kí xét tuyển vào đại học. Tuy nhiên, chất lượng của công tác tuyển sinh là vấn đề cần được quan tâm. Để đảm bảo tính hiệu quả của hoạt động này, yêu cầu đặt ra là làm sao quản lí và kiểm soát được chất lượng của hoạt động này. Bài viết đề xuất việc xây dựng chu trình PDCA áp dụng cho công tác tuyển sinh đại học dựa trên cơ sở quy trình cải tiến chất lượng PDCA.
Từ khóa: 
Xây dựng chu trình PDCA
chu trình PDCA
tuyển sinh
tuyển sinh đại học.
Tham khảo: 

[1] Ban Chấp hành Trung ương Đảng, (04/11/2013), “Nghị quyết số 29/NQ-TW, Hội nghị Trung ương 8 khóa XI về việc Đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo.

[2] Trường Đại học Công nghệ Thông tin, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, Đề án tuyển sinh trình độ Đại học các năm 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022.

[3] Trung tâm Nghiên cứu Khoa học tổ chức, quản lí, (1999), Khoa học tổ chức và quản lí, NXB Thống kê, Hà Nội.

[4] Trần Kiểm, (2021), Những vấn đề cơ bản của khoa học quản lí, NXB Đại học Sư phạm, Hà Nội.

[5] Bộ Giáo dục và Đào tạo, (19/5/2017), Thông tư số 17/2017/TT-BGDĐT về việc ban hành Quy định kiểm định chất lượng tại cơ sở giáo dục.

[6] Trường Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, (2022), Phụ lục 2, Kế hoạch tuyển sinh năm 2022.

Bài viết cùng số