A PROPOSED PDCA CYCLE FOR UNIVERSITY ADMISSION

A PROPOSED PDCA CYCLE FOR UNIVERSITY ADMISSION

Nguyen Ho Phuong Thao* thaonhp@uit.edu.vn University of Information Technology, Vietnam National University of Ho Chi Minh City No.01, Han Thuyen street, Quarter 6, Thu Duc city, Ho Chi Minh City, Viet Nam
Pham Nguyen Phuc Toan toanpnp@uit.edu.vn University of Information Technology, Vietnam National University of Ho Chi Minh City No.01, Han Thuyen street, Quarter 6, Thu Duc city, Ho Chi Minh City, Viet Nam
Summary: 
The development of new economic sectors in Vietnam has increased the demand for high-quality human resources, contributing to increasing the importance of higher education. Recruitment is the key factor to ensure. Since 2015, university admission has been increasingly improved and more flexible over the years. The diversity of enrollment methods has given candidates more choices when applying for university admission and increased their chances of admission. One issue that needs to be considered in university admission is the quality of enrollment activities. To ensure the effectiveness of university admission, the requirement is how to manage and control the quality of this activity. This article proposes the development of a PDCA cycle applied to university admissions based on the PDCA quality improvement process.
Keywords: 
Building PDCA cycle
PDCA cycle
admission
university admission.
Refers: 

[1] Ban Chấp hành Trung ương Đảng, (04/11/2013), “Nghị quyết số 29/NQ-TW, Hội nghị Trung ương 8 khóa XI về việc Đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo.

[2] Trường Đại học Công nghệ Thông tin, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, Đề án tuyển sinh trình độ Đại học các năm 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022.

[3] Trung tâm Nghiên cứu Khoa học tổ chức, quản lí, (1999), Khoa học tổ chức và quản lí, NXB Thống kê, Hà Nội.

[4] Trần Kiểm, (2021), Những vấn đề cơ bản của khoa học quản lí, NXB Đại học Sư phạm, Hà Nội.

[5] Bộ Giáo dục và Đào tạo, (19/5/2017), Thông tư số 17/2017/TT-BGDĐT về việc ban hành Quy định kiểm định chất lượng tại cơ sở giáo dục.

[6] Trường Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, (2022), Phụ lục 2, Kế hoạch tuyển sinh năm 2022.

Articles in Issue