Trích dẫn trong nghiên cứu: Tìm hiểu chuẩn APA và các công cụ tự động hoá quá trình trích dẫn

Trích dẫn trong nghiên cứu: Tìm hiểu chuẩn APA và các công cụ tự động hoá quá trình trích dẫn

Nguyễn Việt Khoa khoa.nguyenviet@hust.edu.vn Đại học Bách khoa Hà Nội Số 01, Đại Cồ Việt, Hai Bà Trưng, Hà Nội, Việt Nam
Tóm tắt: 
Bài viết nêu bật tầm quan trọng của hoạt động trích dẫn trong nghiên cứu học thuật và tập trung vào việc tìm hiểu chuẩn APA, một trong những chuẩn trích dẫn phổ biến nhất hiện nay. Ngoài ra, nghiên cứu đi sâu khám phá các công cụ trích dẫn tự động khác nhau dành cho nhà nghiên cứu, trong đó có công cụ do tác giả tham gia phát triển. Bài viết nhằm giúp nhà nghiên cứu hiểu rõ quy trình trích dẫn nguồn tham khảo một cách chính xác và hiệu quả, nêu bật những lợi ích và thách thức liên quan đến việc sử dụng các công cụ trích dẫn tự động. Bằng việc xem xét chuẩn APA và khám phá chức năng của các công cụ tự động, nghiên cứu này nhằm mục đích hỗ trợ các các nhà nghiên cứu nâng cao chất lượng hoạt động trích dẫn và thúc đẩy sự tích hợp hiệu quả của các công cụ hỗ trợ trong quy trình trích dẫn.
Từ khóa: 
Trích dẫn khoa học
chuẩn trích dẫn
chuẩn APA
công cụ trích dẫn
liêm chính học thuật.
Tham khảo: 

[1] Vũ Công Giao, (2018), “Liêm chính học thuật” - Lí luận, thực tiễn và những yêu cầu đặt ra trên thế giới và ở Việt Nam, Tạp chí Nghiên cứu lập pháp, tập 358, số 6, tr.3-16.

[2] Merriam-Webster, (2019), Definition of PLAGIARIZE, Merriam-Webster.com. https://www.merriam-webster. com/dictionary/plagiarize.

[3] American Psychological Association, (2019), Publication Manual of the American Psychological Association, Seventh Edition 2020. https://apastyle. apa.org. https://apastyle.apa.org/products/publicationmanual-7th-edition.

[4] Hayllar, B., Veal, A., & Sherval, M., (1996), Pathways to research. Port Melbourne, Vic.: Rigby Heinemann.

[5] Lê Phương Huyền - Hoàng Thị Thu Hà - Nguyễn Lê Khanh - Đào Thị Mỹ Lệ - Nguyễn Thị Nga, (2023), Các yếu tố ảnh hưởng đến “liêm chính học thuật” của sinh viên trong bối cảnh chuyển đổi số tại các trường đại học, Tạp chí Giáo dục, tập 23, số12, tr.29-33

[6] Purdue Online Writing Lab, (2023), Research and Citation, Purdue Writing Lab. https://owl.purdue.edu/ owl/research_and_citation/index.html

[7] Dion, D., (2023), LibGuides: Tools for Effective Writing: References vs Bibliography, St. Mary University Library, https://stmary.libguides.com/c. php?g=437282&p=2981548.

[8] CSUDH University Library, (2019), LibGuides: Citation: APA 7th Ed, http://libguides.csudh.edu/ citation/apa-7.

[9] Đại học Huế, (2019), Hướng dẫn cách trích dẫn và liệt kê tài liệu tham khảo đối với đề tài khoa học và công nghệ cấp Đại học Huế, Khoa học Công nghệ, Đại học Huế, https://hueuni.edu.vn/portal/vi/data/ pklieucas/20190408_225951_Phu_luc_III_Huong_ dan_TLTK.pdf

[10] Kavanaugh, B., (2023), APA 7th Edition for Microsoft Word, GitHub, https://github.com/briankavanaugh/ APA-7th-Edition.

Bài viết cùng số