Chuyển đổi số trong hoạt động đào tạo ở trường đại học

Chuyển đổi số trong hoạt động đào tạo ở trường đại học

Lê Văn Tấn* tandhv@gmail.com Trường Đại học Vinh 182 Lê Duẩn, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An, Việt Nam
Phạm Quang Trình trinhpq_dhv@yahoo.com Học viện Quản lí Giáo dục 31 Phan Đình Giót, Thanh Xuân, Hà Nội, Việt Nam
Tóm tắt: 
Chuyển đổi số trong giáo dục nói chung và giáo dục đại học nói riêng đang là nhiệm vụ quan trọng nhằm thực hiện Chương trình chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 của Chính phủ. Chuyển đổi số quốc gia là một quá trình cần được triển khai một cách đồng bộ ở tất cả các cấp, các ngành, các lĩnh vực. Trong mỗi cơ quan, đơn vị, việc chuyển đổi số cần được triển khai một cách đồng bộ ở tất cả các lĩnh vực hoạt động. Bài viết đề cập đến vấn đề chuyển đổi số trong hoạt động đào tạo - một trong những hoạt động hết sức quan trọng của mỗi trường đại học.
Từ khóa: 
chuyển đổi số
trường đại học
hoạt động đào tạo
Tham khảo: 

[1] Thủ tướng Chính phủ, (03/6/2020), Quyết định số 749/ QĐ-TTg phê duyệt “Chương trình Chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030”.

[2] Lê Văn Tấn - Phạm Quang Trình, (5/2023), Triển khai chuyển đổi số trong các cơ sở giáo dục đại học trong giai đoạn hiện nay, Tạp chí Quản lí Giáo dục, Vol.15, No.5.

[3] Bộ Thông tin và Truyền thông, (2021), Cẩm nang chuyển đổi số, NXB Thông tin Truyền thông.

[4] Bộ Giáo dục và Đào tạo, (06/9/2017), Thông tư số 21/2017/TT-BGDĐT Quy định ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động bồi dưỡng, tập huấn qua mạng Internet cho giáo viên, nhân viên và cán bộ quản lí giáo dục.

[5] Thủ tướng Chính phủ, (25/01/2022), Quyết định số 131/ QĐ-TTg phê duyệt Đề án “Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số trong giáo dục và đào tạo giai đoạn 2022 - 2025, định hướng đến năm 2030”.

[6] Học viện Quản lí Giáo dục, (2022), Tài liệu bồi dưỡn

Bài viết cùng số