Thực trạng và giải pháp về cơ sở vật chất, thiết bị dạy học đáp ứng yêu cầu Chương trình Giáo dục phổ thông 2018 khu vực miền núi phía Bắc

Thực trạng và giải pháp về cơ sở vật chất, thiết bị dạy học đáp ứng yêu cầu Chương trình Giáo dục phổ thông 2018 khu vực miền núi phía Bắc

Mai Văn Trinh mvtrinh@moet.gov.vn Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam 101 Trần Hưng Đạo, Hoàn Kiếm, Hà Nội, Việt Nam
Nguyễn Minh Tuấn* tuannm@vnies.edu.vn Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam 101 Trần Hưng Đạo, Hoàn Kiếm, Hà Nội, Việt Nam
Bùi Văn Trung bvtrung@moet.gov.vn Bộ Giáo dục và Đào tạo 35 Đại Cồ Việt, Hai Bà Trưng, Hà Nội, Việt Nam
Tóm tắt: 
Triển khai thực hiện Chương trình Giáo dục phổ thông 2018, các tỉnh miền núi phía Bắc trong những năm qua đã đạt được kết quả nhất định. Để có được kết quả đó, các tỉnh đã chú trọng đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học. Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, các tỉnh ở khu vực này vẫn còn nhiều khó khăn trong việc đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học để đáp ứng yêu cầu thực hiện Chương trình Giáo dục phổ thông 2018. Bài viết đánh giá thực trạng điều kiện cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học ở 14 tỉnh thuộc khu vực, từ đó đưa ra một số giải pháp để tăng cường cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học nhằm đảm bảo yêu cầu thực hiện Chương trình Giáo dục phổ thông 2018.
Từ khóa: 
2018 General Education Curriculum
Northern mountains
facilities
Teaching equipment
solutions.
Tham khảo: 

[1] Bộ Giáo dục và Đào tạo, (2018), Chương trình Giáo dục phổ thông 2018.

[2] Bộ Giáo dục và Đào tạo, (2021), Báo cáo số liệu thông kê cơ sở vật chất, thiết bị dạy học các tỉnh khu vực miền núi phía Bắc, Hà Nội.

[3] Bộ Giáo dục và Đào tạo, (2021), Báo cáo tổng kết năm học 2020 - 2021, Hà Nội.

[4] Bộ Giáo dục và Đào tạo, (2020), Thông tư số 13/2020/ TT-GDĐT ban hành Quy định tiêu chuẩn cơ sở vật chất các trường mầm non, tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông và trường trung học phổ thông có nhiều cấp học, Hà Nội.

[5] Đảng Cộng sản Việt Nam, (2017), Nghị quyết số 19- NQ/TW của Ban Chấp hành trung ương khóa XII về Tiếp tục đổi mởi hệ thống tổ chức và quản lí, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập, Hà Nội.

[6] Thủ tướng Chính phủ, (2022), Quyết định số 30/2021/ QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc Ban hành các nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách Nhà nước năm 2022.

[7] Quốc hội Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam, (2019), Luật Giáo dục 2019, Hà Nội.

[8] Bộ Giáo dục và Đào tạo, (2022), Báo cáo kết quả tổ chức cuộc thi Xây dựng thiết bị dạy học số lần thứ I - năm 2022, Hà Nội.

[9] Quốc hội Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam, (2013), Hiến pháp, Hà Nội.

Bài viết cùng số