Xây dựng và sử dụng khung năng lực trong phát triển đội ngũ giáo viên làm công tác tư vấn học đường ở trường tiểu học

Xây dựng và sử dụng khung năng lực trong phát triển đội ngũ giáo viên làm công tác tư vấn học đường ở trường tiểu học

Lê Thục Anh anhlt@vinhuni.edu.vn Trường Đại học Vinh 182 Lê Duẩn, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An, Việt Nam
Tóm tắt: 
Khung năng lực tư vấn học đường là công cụ cho các hoạt động phát triển đội ngũ giáo viên làm công tác tư vấn học đường ở trường tiểu học là vô cùng cần thiết trong bối cảnh trường học ở Việt Nam hiện nay chưa có chức danh chính thức cho lực lượng chuyên trách làm công tác tư vấn tâm lí học đường. Bài viết đề xuất khung năng lực tư vấn học đường của giáo viên tiểu học với năm thành tố được đánh giá các mức độ gồm: 1/ Năng lực nhận thức về hoạt động tư vấn tâm lí học đường của giáo viên tiểu học; 2/ Năng lực tìm hiểu đặc điểm tâm - sinh lí học sinh tiểu và những khó khăn của học sinh tiểu học trong cuộc sống học đường; 3/ Năng lực xây dựng kế hoạch tư vấn tâm lí học đường cho học sinh tiểu học; 4/ Năng lực thiết kế, lựa chọn, thực hiện được chuyên đề tư vấn tâm lí học đường cho học sinh tiểu học; 5/ Năng lực phối hợp gia đình, cộng đồng trong tư vấn tâm lí học đường cho học sinh tiểu học. Khung năng lực có thể sử dụng để nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên làm công tác tư vấn học đường ở trường tiểu học.
Từ khóa: 
Khung năng lực
tư vấn học đường
giáo viên tiểu học
trường tiểu học
học sinh
Tham khảo: 

[1] Bùi Văn Huệ - Phan Thị Hanh Mai - Nguyễn Xuân Thức, (2022), Giáo trình Tâm lí học tiểu học, NXB Đại học Sư phạm, Hà Nội.

[2] Trần Thị Minh Đức, (2014), Giáo trình Tham vấn tâm lí, NXB Đại học Quốc gia Hà Nội

[3] Bộ Giáo dục và Đào tạo, (18/12/2017), Thông tư số 31/2017/TT-BGDĐT về Hướng dẫn công tác tư vấn tâm lí cho học sinh trong trường phổ thông.

[4] Dictionary, O. E., (1999), The Oxford Dictionary and Thesaurus, Oxford: Oxford University Press.

[5] Nguyễn Đức Sơn (chủ biên), (2018), Tài liệu bồi dưỡng năng lực cho cán bộ, giáo viên làm công tác tư vấn tâm lí trong trường phổ thông, NXB Giáo dục Việt Nam.

[6] Bộ Giáo dục và Đào tạo, (21/5/2018), Quyết định số 1876/QĐ-BGDĐT về ban hành Chương trình bồi dưỡng năng lực tư vấn cho giáo viên phổ thông làm công tác tư vấn cho học sinh.

[7] Neukrug, E, (2011), The world of the counselor: An introduction to the counseling profession, Nelson Education.

Bài viết cùng số