Yếu tố tác động đến vận dụng dạy học nêu vấn đề trong dạy học các môn khoa học xã hội và nhân văn ở các trường sĩ quan quân đội theo hướng phát triển năng lực người học

Yếu tố tác động đến vận dụng dạy học nêu vấn đề trong dạy học các môn khoa học xã hội và nhân văn ở các trường sĩ quan quân đội theo hướng phát triển năng lực người học

Lâm Hải Đăng* mrhai.dang2010@gmail.com Học viện Chính trị 124 Ngô Quyền, Quang Trung, Hà Đông, Hà Nội, Việt Nam
Lê Quang Mạnh lemanhspqs@gmail.com Học viện Chính trị 124 Ngô Quyền, Quang Trung, Hà Đông, Hà Nội, Việt Nam
Tóm tắt: 
Nhiều nghiên cứu chỉ ra rằng, dạy học nêu vấn đề là kiểu dạy học hiện đại, lấy người học làm trung tâm. Vận dụng dạy học nêu vấn đề trong dạy học các môn khoa học xã hội và nhân văn ở trường sĩ quan quân đội có vai trò to lớn trong việc phát huy tính tích cực, tự giác, độc lập, sáng tạo của học viên, góp phần đào tạo những con người mới, những cán bộ, sĩ quan phát triển hài hòa cả phẩm chất và năng lực, là nguồn nhân lực chất lượng cao phục vụ đắc lực cho sự phát triển của quân đội cũng như sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Bài viết phân tích, luận giải làm rõ nội hàm quan niệm vận dụng dạy học nêu vấn đề trong dạy học các môn khoa học xã hội và nhân văn ở trường sĩ quan quân đội theo hướng phát triển năng lực người học; Những yếu tố tác động đến việc vận dụng kiểu dạy học này vào thực tiễn dạy học các môn khoa học xã hội và nhân văn ở trường sĩ quan quân đội hiện nay.
Từ khóa: 
Dạy học nêu vấn đề
vận dụng dạy học nêu vấn đề
yếu tố tác động
trường sĩ quan quân đội
khoa học xã hội và nhân văn.
Tham khảo: 

[1] Đảng Cộng sản Việt Nam, (2021), Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII, Tập 1, NXB Chính trị Quốc gia Sự thật, Hà Nội.

[2] I.Ia. Lecne, (1977), Dạy học nêu vấn đề, NXB Giáo dục, Hà Nội.

[3] A.M. Machiuskin, (1972), Tình huống có vấn đề trong tư duy và trong dạy học, NXB Giáo dục Việt Nam, Hà Nội.

[4] V.O. Kon, (1976), Những cơ sở của việc dạy học nêu vấn đề, NXB Giáo dục, Hà Nội.

[5] Phan Thị Hồng Vinh, (2010), Phương pháp dạy học giáo dục học, NXB Đại học Sư phạm, Hà Nội.

[6] Bùi Thanh Thủy, (12/2020), Vận dụng phương pháp dạy học nêu vấn đề vào dạy đọc hiểu tác phẩm văn học nhằm nâng cao năng lực Ngữ văn cho học sinh trung học cơ sở, Tạp chí Khoa học Giáo dục Việt Nam, số đặc biệt, tr.86-91.

[7] Hoàng Phê (Chủ biên), (2009), Từ điển Tiếng Việt, NXB Khoa học Xã hội, Hà Nội.

[8] Đảng Cộng sản Việt Nam, (2013), Nghị quyết hội nghị lần thứ lần thứ tám, Ban Chấp hành Trung ương khóa XI, NXB Chính trị Quốc gia, Hà Nội.

[9] Quân ủy Trung ương, (ngày 20 tháng 12 năm 2022), Nghị quyết 1657-NQ/QUTW về đổi mới công tác giáo dục và đào tạo đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ xây dựng quân đội trong tình hình mới, Hà Nội.

[10] Hoàng Trọng - Chu Nguyễn Mộng Ngọc, (2008), Phân tích dữ liệu nghiên cứu với SPSS - tập 2, NXB Hồng Đức.

Bài viết cùng số