Thực trạng và biện pháp cải thiện văn hóa tổ chức trong trường đại học: Nghiên cứu điển hình tại Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh

Thực trạng và biện pháp cải thiện văn hóa tổ chức trong trường đại học: Nghiên cứu điển hình tại Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh

Nguyễn Việt Hồng* nvhong@vnuhcm.edu.vn Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh 10-12 Đinh Tiên Hoàng, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Nguyễn Lộc dr.nguyenloc@gmail.com Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam 101 Trần Hưng Đạo, Hoàn Kiếm, Hà Nội, Việt Nam
Tóm tắt: 
Nghiên cứu sử dụng mô hình văn hóa tổ chức của Denison để đánh giá thực trạng và đề xuất các biện pháp cải thiện văn hóa tổ chức tại Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh. Trong nghiên cứu này, nhóm tác giả sử dụng phương pháp định lượng với kĩ thuật lấy mẫu ngẫu nhiên đơn giản. Quá trình thu thập dữ liệu được thực hiện bằng bảng hỏi khảo sát qua hình thức trực tuyến và trực tiếp cho 466 người (bao gồm 228 cán bộ quản lí và 238 giảng viên) đến từ bảy trường đại học thành viên thuộc Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh từ ngày 01-09 tháng 11 năm 2022. Dữ liệu thu thâp được chúng tôi sử dụng phần mềm thống kê SPSS 20 để đánh giá độ tin cậy, giá trị của thang đo; thống kê mô tả mẫu nghiên cứu; đánh giá hiện trạng văn hóa tổ chức tại Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh. Kết quả nghiên cứu cho thấy, văn hóa tổ chức tại Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh được đánh giá ở mức độ “Chấp nhận được”. Kết quả nghiên cứu này đã cung cấp những thông tin quan trọng về thực trạng văn hóa tổ chức tại Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, từ đó đề xuất năm biện pháp cải thiện văn hóa tổ chức không chỉ tại Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh mà còn có thể là nguồn tài liệu tham khảo có ý nghĩa cho một số trường đại học có những nét văn hóa tổ chức tương đồng.
Từ khóa: 
văn hóa tổ chức
mô hình văn hóa tổ chức của Denison
trường đại học
Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh
uy tín/cải thiện văn hoá tổ chức
Tham khảo: 

[1] Kezar, A. và Eckel, P, (2002), The effect of institutional culture on change strategies in higher education: Universal principles or culturally responsive concepts? The Journal of Higher Education, 73(4).

[2] Đặng Thành Hưng, (2016), Văn hóa tổ chức và văn hóa nhà trường trong quản lí giáo dục, Tạp chí Khoa học Giáo dục, 124, tr.10-12.

[3] Nguyễn Thanh Lí, (2015), Quản lí văn hóa tổ chức của các đại học ở Việt Nam, Trường Đại học Giáo dục, Đại học Quốc gia Hà Nội.

[4] Phạm Thị Quế Minh - Nguyễn Minh Tuấn, (2017), Các yếu tố văn hóa tổ chức ảnh hưởng đến sự gắn bó của giảng viên trong trường đại học: Nghiên cứu một số trường đại học trực thuộc Bộ Công Thương, Tạp chí Công thương, số 8.

[5] Vũ Thị Quỳnh (2016), Dân chủ hóa - Yếu tố căn bản trong xây dựng văn hóa nhà trường, Tạp chí Khoa học Giáo dục, 131, tr. 47-49

[6] Tierney, (1988), Organizational Culture in Higher Education: Defining the Essentials, The Journal of Higher Education, 59(1).

[7] Stolp - Smith, (1995), Transforming School Culture: Stories, Symbols, Values & the Leader’s Role, ERIC.

[8] Cameron - Quinn, (2006), Diagnosing and Changing Organisational Culture Based on Competing Values Framework, Josey Bass, San Francisco.

[9] Cooke, Robert A., Rousseau, Denise M., Lafferty, J. Clayton, (1987), Thinking and Behavioral Styles: Consistency between Self-Descriptions and Descriptions by Others, Educational and Psychological Measurement, 47(3), tr. 815-823.

[10] Goffee, Robert - Jones, Gareth, (1998), The character of a corporation : how your company’s culture can make or break your business, tr.237-237.

[11] Recardo, R. - Jolly, J, (1997), Organizational Culture and Teams, SAM Advanced Management Journal, 62, tr. 4-7.

[12] Schein, (2010), Organizational culture and leadership defined, Business and management : Organizational culture and leadership.

[13] Yamane, (1973), Statistics: An Introductory Analysis, New York: Harper and Row.

[14] Hair và cộng sự, (2009), Multivariate Data Analysis, 7, Upper Saddle River: Prentice Hall

[15] Nunnally, (1978), Psychometric Theory, McGraw-Hill, New York

[16] Denison - Neal (2000), Denison organizational culture survey: Facilitator guide, Denison Consulting

Bài viết cùng số