Mô hình dạy học kết hợp trong đào tạo sinh viên Sư phạm Sinh học: Trường hợp dạy học chương “Hướng dẫn dạy học phần Tiến hoá”

Mô hình dạy học kết hợp trong đào tạo sinh viên Sư phạm Sinh học: Trường hợp dạy học chương “Hướng dẫn dạy học phần Tiến hoá”

Nguyễn Thị Việt Nga nguyenthivietnga@hpu2.edu.vn Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2 32 Nguyễn Văn Linh, Xuân Hòa, thành phố Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc, Việt Nam
Tóm tắt: 
Mô hình dạy học kết hợp là một trong những cách thức giúp người học nâng cao được năng lực tự học, giúp tăng tương tác giữa cả người dạy và người học. Mô hình này đang ngày càng trở nên phổ biến bởi những ưu điểm mà nó mang lại. Tuy vậy, việc sử dụng mô hình này ở các trường đại học sư phạm chưa thực sự hoàn chỉnh do các vấn đề về năng lực công nghệ thông tin, năng lực sư phạm và cơ sở vật chất. Nghiên cứu này đưa ra một trường hợp sử dụng mô hình dạy học kết hợp trên nền tảng website quản lí học tập cho sinh viên ngành Sư phạm Sinh học ở nội dung “Hướng dẫn dạy học phần Tiến hóa”. Thông qua các nguyên tắc sử dụng mô hình dạy học kết hợp, quy trình dạy học kết hợp và minh họa quy trình đó ở hai tiết dạy lí thuyết của sinh viên Sư phạm Sinh học, kết quả nghiên cứu là kênh thông tin cho các nhà quản lí, giảng viên dạy tại các trường đại học sư phạm tham khảo và tiếp tục triển khai với các nội dung khác.
Từ khóa: 
Dạy học kết hợp
sư phạm
sinh viên
Sinh học
website.
Tham khảo: 

[1] Resta, P. and Patru, M. (Eds), (2010), Teacher Development in an E-learning Age: A Policy and Planning Guide, Paris, UNESCO.

[2] Picciano A. G., Dziuban C. D., Graham C. R, (2014), Blended Learning: Research Perspectives, Routledge Publishing, Vol 2, pp. 21, New York.

[3] Singh H. - Reed C, (March 2001), A White Paper:Achieving Success with Blended Learning, ASTD State of the Industry Report, American Society for Training & Development, Retrieved from http://www. centra.com/ download/whitepapers/blendedlearning.pdf.

[4] Graham, C. R, (2009), Blended Learning Models, In Encyclopedia of Information Science and Technology,Second Edition ed., pp.375-382, IGI Global.

[5] Staker H., & Horn M. B, (2012), Classifying K-12 blended learning, San Mateo, CA: Innosight Institute.

[6] Tran Van Hung, (2019), B-Learning based on learning styles for students in Computer Pedagogy, Doctoral Thesis, Hanoi University of Science and Technology, Hanoi.

[7] Le Thanh Huy - Pham Minh Hai, (October 2017), Strengthening self-study capacity for students in teaching the part ‘Geometry optics’ (Physics 11) according to the B-learning model, Education Magazine, Special Issue (Term 2), pp.194-197, 207, in Vietnam.

[8] Nguyễn Thị Việt Nga, (2011), Xây dựng và sử dụng website chuyên ngành góp phần nâng cao chất lượng dạy học học phần “Phương pháp dạy học Sinh học 12” tại trường đại học sư phạm, Luận văn Thạc sĩ, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội.

Bài viết cùng số