Một số vấn đề lí luận cơ bản về quản lí hoạt động đào tạo ngành Kĩ thuật xây dựng ở bậc Đại học

Một số vấn đề lí luận cơ bản về quản lí hoạt động đào tạo ngành Kĩ thuật xây dựng ở bậc Đại học

Phan Lữ Trí Minh triminh2010@yahoo.com Trường Đại học Sài Gòn 273 An Dương Vương, Phường 3, Quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Tóm tắt: 
Thực trạng quản lí hoạt động đào tạo đại học ngành Kĩ thuật xây dựng ở Việt Nam và trên thế giới hiện nay, ngoài những mặt mạnh vẫn còn một số hạn chế nhất định. Điều này đặt ra một nhu cầu lớn về nghiên cứu lí luận về ngành học này. Ở Việt Nam, nhu cầu này ngày càng trở nên cấp thiết hơn trong bối cảnh đẩy mạnh công nghiệp hóa đất nước hiện nay. Bằng cách sử dụng các phương pháp nghiên cứu lí thuyết, bài viết phân tích những nội dung chứa đựng trong một số tài liệu lí thuyết hiện có về chủ đề nêu trên. Kết quả nghiên cứu chỉ ra một số vấn đề lí luận cơ bản về quản lí hoạt động đào tạo ngành Kĩ thuật xây dựng ở bậc Đại học trong kỉ nguyên của sự cộng tác hiện nay dựa trên cơ sở lí luận về quản lí hoạt động đào tạo ở bậc Đại học nói chung và căn cứ vào một số đặc thù cơ bản của ngành đào tạo này. Trong đó, quan điểm lí luận nổi bật nhất là quan điểm về quản lí sự phối hợp và phối hợp quản lí giữa các bên liên quan.
Từ khóa: 
management
training activities at universities
civil engineering major
coordination
era of collaboration.
Tham khảo: 

[1] Tuchkevich, E., Rechinsky, A., Vysotskiy, A., Zolotova, J., & Tuchkevich, V., (2015), ADN and AP Programs for Civil Engineering Students, Procedia Engineering, 117, 1137-1142, DOI:10.1016/j.proeng.2015.08.247

[2] Govender, D, Prakaschandra, DR, & Mohapi, MJ, (2021), Student preparedness for work-integrated learning in biomedical technology: student perspective, The Journal of Medical Laboratory Science & Technology South Africa, 3(2), 65-70, DOI:10.36303/ JMLSTSA.2021.3.2.88.

[3] Trần Khánh Đức, (2014), Giáo dục và phát triển nguồn nhân lực trong thế kỉ XXI, NXB Giáo dục Việt Nam, Hà Nội.

[4] Wagner, C. S., (2018), The Collaborative Era in Science: Governing the Network, Germany: Springer International Publishing.

[5] Nguyễn Lộc, (2011), Lí luận về quản lí, NXB Đại học Sư phạm, Hà Nội.

[6] Koontz, H., (1961), The Management Theory Jungle, Academy of Management Journal, 4(3), 174-188, DOI:10.5465/254541.

[7] Đặng Xuân Hải, (2002), Nhận diện khái niệm quản lí và lãnh đạo trong quá trình điều khiển một nhà trường, Tạp chí Phát triển Giáo dục, số 4, tháng 7-8.

[8] Tuan, Z. J., (2013), Study on the Cooperative Learning in the Teaching of Civil Engineering, Advanced Materials Research, 816-817, 943-946, DOI:10.4028/ www. scientific.net/AMR.816-817.943.

[9] Coronado, J. M., Moyano, A., Romero, V., Ruiz, R., & Rodríguez, J., (2021), Student Long-Term Perception of Project-Based Learning in Civil Engineering Education: An 18-Year Ex-Post Assessment, Sustainability, 13, 1-16, DOI:10.3390/su13041949.

[10] Gavin, K., (2011), Case study of a project-based learning course in civil engineering design, European Journal of Engineering Education, 36(6), 547-558, DOI :10.1080/03043797.2011.624173.

[11] Yiatros, S., (2017), Redeveloping Nicosia International Airport: An Extroverting Y2 Group Design Project, European Journal of Engineering Education, 42(6), 745-760, DOI:10.1080/03043797.2016.1222511.

[12] Heinendirk, Eva-Maria, & Čadež, Ivan., (2013), Innovative Teaching in Civil Engineering with Interdisciplinary Team Work, Organization, Technology & Management in Construction, 5(2), 874-880. DOI:10.5592/otmcj.2013.2.6

[13] Roure, B., Anand, C. K., Bisaillon, V., & Amor, B., (2017), Systematic curriculum integration of sustainable development using life cycle approaches: The case of the Civil Engineering Department at the Université de Sherbrooke, International Journal of Sustainability in Higher Education, Emerald Publishing Limited, DOI:10.1108/IJSHE-07-2017-0111.

[14] Christ, J. A., Heiderscheidt, J. L., Pickenpaugh, M. Y., Phelan, T. J., Pocock, J. B., Stanford, M. S., Seely. G. E., Suermann, P. C., & Twesme, T. M., (2015), Incorporating Sustainability and Green Engineering into a Constrained Civil Engineering Curriculum, Journal of Professional Issues in Engineering Education and Practice, 141(2), C4014004, DOI:10.1061/(ASCE) EI.1943-5541.0000226

[15] Roesler, J., Littleton, P., Schmidt, A., Schideman, L., Johnston, M., Mestre, J., Herman, G., Mena, I., Gates, E., Morphew, J, & Liu, L., (2015), Campus Integrated Project-based Learning Course in Civil and Environmental Engineering, 2015 IEEE Frontiers in Education Conference (FIE), DOI:10.1109/ FIE.2015.7344382.

[16] Sampaio, A. Z., (2022), Introducing BIM in Curricular Programs of Civil Engineering, International Journal of Higher Education, 11(1), 31-42, DOI:10.5430/ijhe. v11n1p31.

[17] Sinnott, D., & Thomas, K., (2012), Integrating Sustainability into Civil Engineering Education: Curriculum Development & Implementation, 4th International Symposium for Engineering Education, DOI:10.13140/RG.2.1.2064.6243.

[18] Smith, D. R., & Cole, J., (2012), Development and Evaluation of An Undergraduate Multidisciplinary Project Activity in Engineering and Design, American Journal of Engineering Education, 3(1), 41-52, DOI:10.19030/ajee.v3i1.6888.

[19] Dinehart, D. W., & Gross, S. P., (2010), A Service Learning Structural Engineering Capstone Course and the Assessment of Technical and Non-technical Objectives, Advances in Engineering Education, 2(1), 1-19

[20] Łątka, J. F., & Michałek, J., (2021), Interdisciplinary Methods in Architectural Education, World Transactions on Engineering and Technology Education, 19(1), 102- 107.

[21] Onecha, B., Cornadó, C., Morros, J., & Pons, O., (2023), New Approach to Design and Assess Metaverse Environments for Improving Learning Processes in Higher Education: The Case of Architectural Construction and Rehabilitation, Buildings, 13(5), 1-21, DOI: 10.3390/buildings13051340

[22] Guolin, W., (2014), Research and Practice on Graduation Design of Civil Engineering in Application - Oriented Undergraduate Institutes, Advanced Materials Research, 838-841, 3190-3194, DOI: 10.4028/www. scientific.net/AMR.838-841.3190.

[23] Liu, X., Du, P., Wu, S., & Hao, Y., (2020), Teaching Reform and Exploration of Graduation Design for Civil Engineering, In IOP Conference Series: Earth and Environmental Science, 580(1), 012082, DOI: 10.1088/1755-1315/580/1/012082.

[24] Qiang, L., & Haitao, L., (2020), Investigation on Factors Affecting the Quality of Applied Undergraduate Graduation Project (Thesis), In 2020 International Conference on Big Data and Informatization Education (ICBDIE), pp.75-78. IEEE

[25] Nguyễn Thị Thanh Bình, (2017), Vận dụng mô hình CIPO trong quản lí đào tạo theo tiếp cận năng lực hướng tới việc làm, Tạp chí Khoa học Giáo dục, số 142, tr.87-91.

[26] Isoherranen, V., & Kääriäinen, J., (2021), Oamk_ Highway – New Route for Young People towards Engineering Degree in Northern Finland, In A. C. Alves, N. van Hattum-Janssen, R. M. Lima, & V. VillasBoas (Eds.), Proceedings of the PAEE/ALE’2021, International Conference on Active Learning in Engineering Education, DOI:10.5281/zenodo.5098254.

[27] Zubaedah, R., Lintang, M., & Putra, N., P., (2021), Decision Support System for Department Selection for Prospective Students Using the Naïve Bayes Method and Analytical Hierarchy Process Model at Faculty of Engineering Universitas Musamus, IOP Conference Series: Materials Science and Engineering, DOI:10.1088/1757-899X/1125/1/012030

[28] Kumar, V., & Rewari, M., (2022), A Responsible Approach to Higher Education Curriculum Design, International Journal of Educational Reform, 31(4), 422-441, DOI:10.1177/10567879221110509

[29] Wang, L., Yan, X., Fan, B., Jin, R., Yang, T., & Kapogiannis, G., (2020), Incorporating BIM in the final semester undergraduate project of construction management - a case study in Fuzhou University, KSCE Journal of Civil Engineering, 24(8), 2403-2418.

[30] Gómez-Martín, M. E., Gimenez-Carbo, E., AndrésDoménech, I., & Pellicer, E., (2021), Boosting the Sustainable Development Goals in a Civil Engineering Bachelor Degree Program, International Journal of Sustainability in Higher Education, 22(8), 125-145, DOI:10.1108/IJSHE-02-2021-0065.

[31] Đặng Vũ Hoạt - Hà Thị Đức, (2013), Lí luận dạy học đại học, NXB Đại học Sư phạm Hà Nội.

[32] Naji, K. K., Ebead, U., Al-Ali, A. K., & Du, X., (2020), Comparing Models of Problem and Project-Based Learning (PBL) Courses and Student Engagement in Civil Engineering in Qatar, EURASIA Journal of Mathematics, Science and Technology Education, 16(8), em1867, DOI:10.29333/ejmste/8291.

[33] Murray, M., Hendry, G., & McQuade, R., (2019), Civil Engineering 4 Real (CE4R): Co-curricular Learning for Undergraduates, European Journal of Engineering Education, DOI:10.1080/03043797.2019.1585762.

[34] Zain, Sh. Md, Badaruzzaman, W. H. W., Rahmat, R. A. O.K, Jaafar, O., Basri, N. E. A., & Basri, H., (2012), Learning Outcome Measurement for Environmental and Sustainable Development Component in the Field of Civil Engineering, UKM Teaching and Learning Congress 2011, Social and Behavioral Sciences, 60, 90- 97, DOI:10.1016/j.sbspro.2012.09.352.

Bài viết cùng số