THE CURRENT SITUATION OF MANAGING EXPERIENTIAL ACTIVITIES FOR PRIMARY SCHOOL PUPILS TOWARDS THE 2018 GENERAL EDUCATION CURRICULUM IN HOAI DUC DISTRICT, HANOI

THE CURRENT SITUATION OF MANAGING EXPERIENTIAL ACTIVITIES FOR PRIMARY SCHOOL PUPILS TOWARDS THE 2018 GENERAL EDUCATION CURRICULUM IN HOAI DUC DISTRICT, HANOI

Nguyen Dieu Cuc* nguyendieucuc@gmail.com National Academy of Education Management 31 Phan Dinh Giot, Thanh Xuan, Hanoi, Vietnam
Nguyen Thi Nhan nhan76nt@gmail.com An Thuong B Primary School An Thuong, Hoai Duc, Hanoi, Vietnam
Summary: 
According to the 2018 General Education Curriculum, experiential activities at primary schools have become compulsory. This regulation sets new organization and management requirements for experiential activities in primary schools. This paper investigates and analyzes the current situation of managing experiential activities for primary pupils in Hoai Duc district, Hanoi, to point out the strengths and weaknesses of school principals’ management. The study uses a mixed approach and designs a convergent parallel mixed method, which uses and analyzes textual data from four primary schools, carries out a questionnaire survey with 285 teachers and in-depth interviews with 13 principals and teachers. The research results are presented by four aspects of functions, including planning, organizing, directing, and testing.
Keywords: 
educational management
experiential activities management
primary school
2018 General Education Curriculum.
Refers: 

[1] Bộ Giáo dục và Đào tạo, (12/2018), Thông tư số 32/2018/TT về việc ban hành Chương trình Giáo dục phổ thông Chương trình tổng thể, Hà Nội.

[2] Phạm Văn Chương, (2018), Quản lí hoạt động trải nghiệm cho học sinh ở các trường phổ thông dân tộc bán trú trung học cơ sở huyện Nậm Pồ, tỉnh Điện Biên, Luận văn Thạc sĩ, Trường Đại học Sư phạm - Đại học Thái Nguyên.

[3] Phan Thị Hạnh - Phan Minh Tiến, (2021), Quản lí hoạt động trải nghiệm cho học sinh ở các trường tiểu học Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh, Tạp chí Khoa học, Trường Đại học Sư phạm - Đại học Huế, số 4(60), tr.141-150.

[4] Đoàn Thị Thanh Nga, (2020), Quản lí hoạt động trải nghiệm theo chương trình giáo dục phổ thông mới ở các trường tiểu học thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh, Luận văn Thạc sĩ Khoa học Giáo dục, Trường Đại học Sư phạm - Đại học Thái Nguyên

[5] Nguyễn Thị Mỹ Lộc và cộng sự, (2012), Quản lí giáo dục một số vấn đề lí luận và thực tiễn, NXB Đại học Quốc gia, Hà Nội.

[6] Nguyễn Thị Tuyết Hạnh - Lê Thị Mai Phương, (2015), Giáo trình khoa học quản lí giáo dục, NXB Giáo dục Việt Nam, Hà Nội.

[7] Creswell, J. W, (2013), Qualitative inquiry and research design (3rd ed.), Sage.

Articles in Issue