THE MANAGEMENT OF TEACHERS DEVELOPMENT IN THE CONTEXT OF VOCATIONAL EDUCATION INNOVATION: A CASE STUDY OF TAY DO COLLEGE

THE MANAGEMENT OF TEACHERS DEVELOPMENT IN THE CONTEXT OF VOCATIONAL EDUCATION INNOVATION: A CASE STUDY OF TAY DO COLLEGE

Pham Phuong Tam* pptam@ctu.edu.vn Can Tho University Campus II, 3/2 street, Ninh Kieu district, Can Tho city, Vietnam
Bui Thi Mui btmui@ctu.edu.vn Can Tho University Campus II, 3/2 street, Ninh Kieu district, Can Tho city, Vietnam
Nguyen Tan Phat nguyentanphat@ctu.edu.vn Can Tho University Campus II, 3/2 street, Ninh Kieu district, Can Tho city, Vietnam
Summary: 
The article analyzes and evaluates the current situation of teacher development at Tay Do College, thereby proposing 6 measures to develop the teaching staff of Tay Do College: 1) Building a competency framework for teachers; 2) Planning to develop the teaching staff; 3) Recruitment and use of these teachers; 4) Organizing training courses to improve teachers’ competence; 5) Building a development environment; 6) checking and evaluating the development of the teaching staff.
Keywords: 
development
Teachers
Tay Do College
current situation
solutions.
Refers: 

[1] Từ điển Giáo dục (2002), NXB Bách khoa, Hà Nội

[2] Quốc hội, (14/6/2019), Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục (Luật số: 43/2019/QH14), Hà Nội.

[3] Nguyễn Đình Bắc, (2018), Phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao ở nước ta trước tác động của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư, Tạp chí Cộng sản, Hà Nội

[4] Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, Quy định chuẩn về chuyên môn nghiệp vụ đối với nhà giáo giáo dục nghề nghiệp, Thông tư số 08/2017/TT-BLĐTBXH ngày 10 tháng 3 năm 2017.

[5] Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội, (15/6/2018), Thông tư 03/2018/TT-BLĐTBXH Quy định tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành Giáo dục nghề nghiệp.

[6] Phạm Minh Giản, (2003), Quản lí phát triển đội ngũ giáo viên trung học phổ thông các tỉnh Đồng bằng Sông Cửu Long, NXB Giáo dục Việt Nam, Hà Nội.

[7] Phạm Phương Tâm, (2016), Quản lí đào tạo từ xa vùng Đồng bằng Sông Cửu Long, NXB Giáo dục Việt Nam, Hà Nội.

[8] Phạm Phương Tâm, (2021), Hợp tác giữa các cơ sở giáo dục nghề nghiệp và giáo dục đại học: Nghiên cứu trường hợp giữa Trường Cao đẳng Cộng đồng Cà Mau và Trường Đại học Cần Thơ, Tạp chí Giáo dục, Hà Nội.

[9] Trường Cao đẳng Tây Đô, (12/11/2020), Đề án phát triển nhà trường, Quyết định số 79/CĐ.

[10] Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, (04/11/2013), Nghị quyết số 29-NQ/TW về Đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, Hà Nội.

Articles in Issue