RESEARCH ON THE VOCATIONAL EDUCATION COMPETENCE FRAMEWORK OF CURRENT HIGH SCHOOL TEACHERS

RESEARCH ON THE VOCATIONAL EDUCATION COMPETENCE FRAMEWORK OF CURRENT HIGH SCHOOL TEACHERS

Le Dien Phuong phuongqlgd@gmail.com Hung Vuong University Nong Trang, Viet Tri city, Phu Tho province, Vietnam
Summary: 
The vocational education competence of high school teachers is researched and discussed in many different aspects. Most countries around the world require counselors’ vocational education competence (who work professionally in the field of career counseling). In Vietnam, there are currently no teachers in charge of vocational education in high schools. The vocational education competence of teachers in several specific subjects has been studied, however, the vocational education competence framework of high school teachers has not been researched and proposed. Based on analyzing the scientific basis, legal basis, and practical requirements of the vocational education competence of high school teachers today, the author proposes the vocational education competence framework of high school teachers, including component competencies and corresponding behaviors and manifestations. This framework is useful for teachers to perform well in the current education program and refer to organizing teacher-fostering activities.
Keywords: 
competence
Vocational education
high school teachers
the 2018 general education program.
Refers: 

[1] Bộ Giáo dục và Đào tạo, (2018), Chương trình Giáo dục phổ thông Hoạt động trải nghiệm và hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp, ban hành kèm theo Thông tư số 32/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo, https:// moet.gov.vn/van-ban/vanban/Pages/chi-tiet-van-ban. aspx?ItemID=1301.

[2] Nguyễn Quang Uẩn (chủ biên) - Trần Hữu Luyến - Trần Quốc Thành, (2008), Tâm lí học đại cương, NXB Đại học Quốc gia Hà Nội.

[3] Phạm Viết Vượng, (2007), Lí luận giáo dục, NXB Đại học Sư phạm, Hà Nội.

[4] Viện Ngôn ngữ, (2002), Từ điển tiếng Việt phổ thông, NXB Phương Đông, Hà Nội.

[5] Trần Trọng Thủy, (1987), Những cơ sở khoa học của công tác hướng nghiệp, Thông báo khoa học, Số A, tr.26-30 (TC-V/0178).

[6] Đặng Danh Ánh, (2010), Giáo dục hướng nghiệp ở Việt Nam, NXB Văn hóa Thông tin, Hà Nội.

[7] Vũ Cẩm Tú, (9/2018), Đề xuất Khung năng lực giáo dục hướng nghiệp cho giáo viên môn Công nghệ ở trường phổ thông, Tạp chí Giáo dục, số 437, tr.43-49.

[8] Bộ Giáo dục và Đào tạo, (2018), Thông tư số 20/2018/ TT-BGDĐT về việc ban hành Quy định chuẩn nghề nghiệp giáo viên cơ sở giáo dục phổ thông.

[9] Bộ Giáo dục và Đào tạo, (2018), Chương trình Giáo dục phổ thông, Chương trình tổng thể, ban hành kèm theo Thông tư số 32/TT-BGDĐT của Bộ GD&ĐT, https:// moet.gov.vn/van-ban/vanban/Pages/chi-tiet-van-ban. aspx?ItemID=1301.

[10] Chính phủ Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam, (2018), Quyết định số 552/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án “Giáo dục hướng nghiệp và định hướng phân luồng học sinh trong giáo dục phổ thông giai đoạn 2018 - 2025”

Articles in Issue