Thực trạng trang bị và sử dụng phòng học bộ môn ở một số trường trung học phổ thông

Thực trạng trang bị và sử dụng phòng học bộ môn ở một số trường trung học phổ thông

Đặng Thị Phương* phuongdt@vnies.edu.vn Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam 52 Liễu Giai, Ba Đình, Hà Nội, Việt Nam
Lê Trung Thành thanhlt@vnies.edu.vn Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam 52 Liễu Giai, Ba Đình, Hà Nội, Việt Nam
Phan Thị Hương Giang giangpth@vnies.edu.vn Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam 52 Liễu Giai, Ba Đình, Hà Nội, Việt Nam
Nguyễn Thị Quế quent@vnies.edu.vn Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam 52 Liễu Giai, Ba Đình, Hà Nội, Việt Nam
Tóm tắt: 
Trên cơ sở khảo sát thực tế trang bị, tổ chức sử dụng phòng học bộ môn tại 56 trường trung học phổ thông trên địa bàn 05 tỉnh, thành phố: Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Cần Thơ, An Giang, Hậu Giang, nội dung bài viết hướng đến việc phân tích, đánh giá thực trạng trang bị, tổ chức sử dụng phòng học bộ môn tại 56 trường được khảo sát để có thêm cơ sở xây dựng, trang bị; sắp xếp, bố trí bàn ghế trong phòng học bộ môn; tổ chức hoạt động và tổ chức quản lí phòng học bộ môn phù hợp với Thông tư 14/2020/TT-BGDĐT ngày 26 tháng 5 năm 2020 về ban hành Quy định phòng học bộ môn của cơ sở giáo dục phổ thông. Bài viết là tài liệu tham khảo hữu ích đối với việc trang bị và sử dụng phòng học bộ môn ở trường trung học phổ thông hiện nay nhằm đáp ứng yêu cầu của Chương trình Giáo dục phổ thông 2018.
Từ khóa: 
subject classroom
building subject classroom
using subject classroom
Tham khảo: 

[1] Lê Ngọc Thu (chủ nhiệm), (2010), Báo cáo tổng kết đề tài Mô hình cơ sở vật chất kĩ thuật trường trung học phổ thông vùng nông thôn Đồng bằng Bắc Bộ đến năm 2020, Đề tài nghiên cứu Khoa học và Công nghệ cấp Bộ, mã số B2007- 37-40, Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam, Hà Nội

[2] Bộ Giáo dục và Đào tạo, (26/5/2020), Thông tư số 13/2020/TT-BGDĐT ban hành Quy định tiêu chuẩn cơ sở vật chất các trường mầm non, tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học.

[3] Bộ Giáo dục và Đào tạo, (26/5/2020), Thông tư số 14/2020/TT-BGDĐT ban hành Quy định phòng học bộ môn của cơ sở giáo dục phổ thông

[4] Đặng Thị Phương, (8/2019), Xu thế xây dựng và sử dụng phòng học bộ môn ở một số quốc gia và Việt Nam trong bối cảnh hiện nay, Tạp chí Khoa học Giáo dục Việt Nam, số 20

[5] Phạm Văn Nam - Đặng Thị Thu Thủy - Trần Đức Vượng (đồng chủ biên), (2012), Một số vấn đề về Phòng học bộ môn, NXB Giáo dục Việt Nam, Hà Nội.

[6] Bộ Giáo dục và Đào tạo, (16/72008), Quyết định 37/2008/QĐ-BGDĐT ban hành Quy định về phòng học bộ môn.

Bài viết cùng số