Tổng quan về động lực làm việc của giảng viên đại học

Tổng quan về động lực làm việc của giảng viên đại học

Nguyễn Thị Thúy Dung* nguyenthithuydung@hcmussh.edu.vn Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh 10 - 12 Đinh Tiên Hoàng, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Hoàng Mai Khanh maikhanhhoang@hcmussh.edu.vn Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh 10 - 12 Đinh Tiên Hoàng, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Nguyễn Thị Hảo haonguyenpy2@hcmussh.edu.vn Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh 10 - 12 Đinh Tiên Hoàng, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Trần Thanh Hương tranthanhhuong@hcmussh.edu.vn Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh 10 - 12 Đinh Tiên Hoàng, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Nguyễn Thị Thu Hiền ntthuhien@hcmussh.edu.vn Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh 10 - 12 Đinh Tiên Hoàng, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Tóm tắt: 
Dựa trên kết quả các phương pháp nghiên cứu lí luận như phân tích, tổng hợp, hệ thống hóa, khái quát hóa các công trình của các tác giả trên thế giới và trong nước về động lực làm việc của người lao động trong tổ chức, của giáo viên nói chung và của giảng viên đại học nói riêng, bài viết trình bày khái niệm, các biểu hiện động lực làm việc của giảng viên đại học, các yếu tố ảnh hưởng đến động lực làm việc của giảng viên đại học. Những vấn đề lí luận trình bày trong bài viết có thể là nguồn tài liệu tham khảo hữu ích cho những người quan tâm nghiên cứu vấn đề, đồng thời là cơ sở lí luận để thiết kế nghiên cứu thực tiễn về động lực làm việc của giảng viên tại các cơ sở giáo dục đại học hiện nay.
Từ khóa: 
Overview
working motivation
University lecturers
Tham khảo: 

[1] Dornyei, Z & Ushioda, E., (2011), Teaching and researching motivation, (2nd ed.). New York: Longman.

[2] Griffin, R. W., (2013), Management, (Eleventh ed.), Texas A&M University, South Western, Cengage Learning

[3] Han, J., & Yin, H., (2016), Teacher motivation: Definition, reseach development and implications for teachers. Cogent Educaton, 3, p.1-18. http//dx.doi.org /10.1080/2331186X.2016.1217819

[4] Munyengabe, S., Haiyan, H., Yiyi, Z., & Jiefei, S., (2017), Factors and levels associated with lecturers’ motivation and job satisfaction in a Chinese university. Eurasia Journal of Mathematics, Science and Technology Education, 13(10), p.6415-6430.

[5] Bùi Anh Tuấn, (2009), Giáo trình Hành vi tổ chức, NXB Đại học Kinh tế Quốc dân, Hà Nội.

[6] Nguyễn Lộc, (2010), Lí luận về quản lí, NXB Đại học Sư phạm, Hà Nội

[7] Vũ Dũng (chủ biên), (2008), Từ điển Tâm lí học, NXB Bách khoa, Hà Nội.

[8] Nguyễn Thị Thúy Dung, (2019), Tạo động lực lao động cho giảng viên đại học trong bối cảnh đổi mới giáo dục đại học, Tạp chí Giáo dục Việt Nam, 452(2), tr.10-14.

[9] Nguyễn Vân Điềm và Nguyễn Ngọc Quân, (2012), Giáo trình Quản trị nhân lực, NXB Đại học Kinh tế Quốc dân, Hà Nội.

[10] Nguyễn Thị Phương Lan, (2015), Hoàn thiện hệ thống công cụ tạo động lực cho công chức ở các cơ quan hành chính nhà nước, Luận án Tiến sĩ Quản lí công, Học viện Hành chính Quốc gia.

[11] Trương Đức Thao, (2017), Động lực làm việc của giảng viên trong các trường đại học ngoài công lập ở Việt Nam, Luận án Tiến sĩ Kinh tế, Trường Đại học Kinh tế, Đại học Quốc gia Hà Nội

[12] Cao Thị Thanh - Phạm Thị Ngọc Minh, (2018), Động lực nghiên cứu khoa học của giảng viên Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội, Tạp chí Khoa học & Công nghệ, 44, tr.126-131.

[13] Grieser, R., (2017), Mười nguyên tắc vàng của nhà lãnh đạo, Trịnh Huy Ninh (dịch), NXB Lao động, Thành phố Hồ Chí Minh.

[14] Andriani S., Kesumawati N. & Kristiawan M., (2018), The influence of the transformational leadership and work motivation on teachers performance, International journal of sciencetific & technology reaseach, 7(7), p.18-29.

[15] Watt, H.M.G., & Richardson, P.W., (2007), Motivaional factors ifluencing teaching as a career choice: Development and validation of the FIT-Choice Scale, The journal of Experimental Education, 75(3), p.167-202

[16] Muhammad Tayyab Alam & Sabeen Farid, (2011), Factors affecting teachers motivation, International Journal of Business abd Social Science, 2(1), p.298-304

[17] Phan Thị Thúy Phượng, (2020), Các yếu tố tác động đến động lực làm việc của giảng viên trường đại học Nguyễn Tất Thành, Tạp chí Giáo dục, 1, tr.34-38.

[18] Vũ Dũng, (2009), Giáo trình Tâm lí học Quản lí, NXB Giáo dục, Hà Nội

[19] Kennett S.Kovach, (1987), What motivates employees? Workers and supervisors give different answers, Business Horizons, 30, p.58-65.

[20] Schulze, S., & Steyn, T., (2003), Educators’ motivation: differences related to gender, age and experience, Acta Academica, 35(3), p.138-160.

[21] Woodhouse, S. J., (2018), International lessons learnt on teacher motivaion, Kỉ yếu hội thảo khoa học quốc tế Chất lượng đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lí giáo dục trong bối cảnh hiện nay: xu hướng Việt Nam và thế giới, tr.311-319, NXB Đại học Kinh tế Quốc dân, Hà Nội.

[22] Nguyễn Thị Hồng Hải - Nguyễn Thị Thanh Thủy, (2014), Động lực và tạo động lực làm việc cho giáo viên và nhân viên ở trường trung học phổ thông, Dự án Phát triển giáo dục trung học phổ thông giai đoạn 2, Bộ Giáo dục và Đào tạo.

[23] Winter, R., & Sarros, J, (2002), The academic work environment in Australian universities: a motivating place to work? Higher Education Research & Development, 21(3), p.241-258.

[24] Sinniah, S., Mohamed Makhbul, Z. K., Perumal, G., & Haji Mohamed, R. K. M, (2018), Career Motivation among Lecturers’ Working at Private Universities in Malaysia, International Journal of Business & Management Science, 8(2).

[25] Sinniah, S., Mohamed Makhbul, Z. K., Perumal, G., & Haji Mohamed, R. K. M, (2018), Career Motivation among Lecturers’ Working at Private Universities in Malaysia, International Journal of Business & Management Science, 8(2).

[26] Phạm Thị Minh Lý - Đào Thanh Nguyệt Nga, (2016), Các nhân tố tác động đến động lực làm việc của giảng viên đại học tại các trường đại học trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh, Tạp chí Kinh tế và Phát triển, 233, tr.90-99

[27] Phạm Thị Tân - Đặng Thị Hoa, (2018), Các yếu tố ảnh hưởng đến động lực làm việc của giảng viên Trường Đại học Lâm nghiệp Việt Nam, Tạp chí Khoa học và Công nghệ Lâm nghiệp, 3, tr.84-93

[28] Tran Huu Ai - Phan Thi Tra My & Phan Thi Chieu My, (2019), Work motivation of lecturers in non-public universities: the case of Ho Chi Minh city, Vietnam, The EUrASEANs: journal on global socio-economic dynamics, 4(17), p.46-58.

[29] Myint, Y. M, (2017), Motivational Factors and Work Engagement of Teachers at Monywa University of Economics, Department of Commerce, Monywa University of Economics.

Bài viết cùng số