Khung chính sách chuyển đổi số trong quản lí các cơ sở giáo dục

Khung chính sách chuyển đổi số trong quản lí các cơ sở giáo dục

Trịnh Thị Anh Hoa hoatta@vnies.edu.vn Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam 101 Trần Hưng Đạo, Hoàn Kiếm, Hà Nội, Việt Nam
Tóm tắt: 
Chuyển đổi số trong quản lí cơ sở giáo dục là điều kiện quan trọng để nâng cao hiệu quả quản lí. Bản chất của chuyển đổi số trong quản lí cơ sở giáo dục chính là chuyển đổi phương thức quản lí dựa trên nền tảng công nghệ nhằm thay đổi một cách tổng thể, toàn diện và mang lại hiệu quả, giảm chi phí. Chuyển đổi số trong quản lí cơ sở giáo dục tạo cơ hội để thay đổi tư duy, phương pháp, quy trình, mô hình quản lí cơ sở giáo dục. Vì vậy, cần xây dựng khung chính sách thúc đẩy chuyển đổi số trong quản lí cơ sở giáo dục, từ đó đề xuất chính sách nhằm nâng cao hiệu quả quản lí và góp phần nâng cao chất lượng giáo dục
Từ khóa: 
digital transformation
digital transformation in education
educational management
digital transformation policy.
Tham khảo: 

[1] Thủ tướng Chính phủ, (03/6/2020), Quyết định số 749/ QĐ-TTg phê duyệt “Chương trình chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến 2025”.

[2] European Commission, Digital Education Action Plan, (2021-2027), https://ec.europa.eu/education/educationin-the-eu/digital-education-action-plan_en [3] Thomas M. Siebel, (2019), Digital transformation: Survive and Thrive in an Era of Mass Extinction.

[3] Bộ Giáo dục và Đào tạo, (2021), Báo cáo Hội nghị tổng kết năm học 2020 - 2021 triển khai nhiệm vụ năm học 2021 - 2022.

[4] Bộ Thông tin và Truyền thông, (2019), Đề án Chuyển đổi số quốc gia.

[5] https://dx.smartosc.com/khai-niem-va-cac-buocchuyen-doi-so-trong-nganh-giao-duc/.

[6] Nguyễn Sơn Hải, (2021), Chuyển đổi số trong các cơ sở giáo dục phổ thông, Báo cáo tại Hội thảo Chuyển đổi số trong giáo dục, Học viện Quản lí Giáo dục.

[7] Thủ tướng Chính phủ, (2022), Quyết định số 131/QĐTTg phê duyệt Đề án “Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin và trong giáo dục và đào tạo giai đoạn 2022 - 2025 định hướng đến 2030”.

[8] Bộ Giáo dục và Đào tạo, Cục Công nghệ thông tin, (2021), Chuyển đổi số trong giáo dục phổ thông, Hội thảo Khoa học Quốc tế “Chuyển đổi số trong giáo dục ở Việt Nam - Thực trạng và giải pháp”.

[9] Đỗ Phú Hải (2017), Tổng quan về chính sách công, NXB Chính trị Quốc gia Sự thật.

Bài viết cùng số