Giáo dục kĩ năng mềm cho sinh viên đại học dựa trên dạy và học chính khóa

Giáo dục kĩ năng mềm cho sinh viên đại học dựa trên dạy và học chính khóa

Nguyễn Văn Tuân tuannv@daihocthudo.edu.vn Trường Đại học Thủ đô Hà Nội Số 98 Dương Quảng Hàm, Cầu Giấy, Hà Nội, Việt Nam
Tóm tắt: 
Giáo dục kĩ năng mềm cho sinh viên là một yêu cầu khách quan xuất phát từ yêu cầu phát triển của nền kinh tế. Giáo dục kĩ năng mềm đang được các trường đại học quan tâm nhằm nâng cao chất lượng đào tạo, đáp ứng nhu cầu thị trường lao động. Bài viết đề cập tới khái niệm kĩ năng mềm, các nội dung để thực hiện giáo dục kĩ năng mềm dựa trên dạy và học chính khóa, đặc biệt bài viết sẽ phân tích các yêu cầu về tích hợp kĩ năng mềm trong giảng dạy ở các trường đại học Việt Nam hiện nay.
Từ khóa: 
skills
Soft skills
soft skills education
soft skills education for university students
Tham khảo: 

[1] Pereira, O. P., & Costa, C. A. A. T, (2017), The importance of soft skills in the university academic curriculum: The perceptions of the students in the new society of knowledge.

[2] Qizi, K. N. U, (2020), Soft skills development in higher education, Universal journal of educational research, 8(5), 1916-1925

[3] Claxton, G., Costa, A., & Kallick, B, (2016), Hard thinking about soft skills, Educational leadership, 73(6).

[4] Command, U. C. A, (1972), CONARC soft skills training conference, Proceedings of a conference conducted at the Air Defense School,

[5] Shakir, R, (2007), Malaysian property firms: Performance and behaviour, Curtin University of Technology.

[6] Marcial, D. E, (2012), Investigating soft skills among information technology managers in higher education institutions in the Philippines, 5th International Conference of Education, Research and Innovation, Madrid, ES.

[7] Lucia, A. D., & Lepsinger, R, (1999), Art & science of competency models, Jossey-Bass San Francisco, CA.

[8] Patacsil, F. F., & Tablatin, C. L. S, (2017), Exploring the importance of soft and hard skills as perceived by IT internship students and industry: A gap analysis, Journal of Technology and Science Education, 7(3), 347-368.

[9] Morandin, G, (2015), From University to Enterprise. Speech at “Soft Skills and their role in employability– New perspectives in teaching, assessment and certification”, workshop in Bertinoro, FC, Italy.

[10] David, M. K., & Saeipoor, N, (2018), Integrating Soft Skills into Courses in Malaysian Public Universities:(Undergraduates’ Perception), IARS’International Research Journal, 8(1)

[11] Kalaimagal, R., & Norizan, M. Y, (2012), Employment issues among Malaysian information and communication technology (ICT) graduates: A case study, African Journal of Business Management, 6(16), 5615-5621.

[12] Wats, M., & Wats, R. K, (2009), Developing soft skills in students, International Journal of Learning, 15(12).

[13] Tran, T. T, (2013), Limitation on the development of skills in higher education in Vietnam, Higher Education, 65(5), p.631-644.

[14] Lê, T. H. T., Võ, M. H., Lê, T. L. A., & Lê, V. Q, (2018), Định hướng Mô hình giáo dục kĩ năng mềm cho sinh viên Trường Đại học Bà Rịa-Vũng Tàu (BVU).

[15] Lê, T. H. T., & Lê, T. L. A, (2018), Nâng cao chất lượng giáo dục kĩ năng mềm tại các trường đại học, cao đẳng trong thời kì Cách mạng công nghệ 4.0.

[16] Hoang, T. T., Lai, L. D., Nguyen, D. M., & Nguyen, T. T, (2021), The actual situation of students’ soft skills at some member universities of Vietnam National University Ho Chi Minh City, Science & Technology Development Journal-Social Sciences & Humanities, 5(2), 1035-1043.

[17] Lại, V. K. T, (2018), Tích hợp rèn luyện kĩ năng mềm trong môn Tâm lí học đại cương cho sinh viên đại học năm thứ nhất.

[18] Thi, Q. P, (2020), Giải pháp nâng cao hiệu quả rèn kĩ năng mềm cho sinh viên các trường đại học, scientific journal of Tan trao University, 6(15), 49-54.

[19] Nguyễn, T. L, (2020), Nâng cao chất lượng giáo dục kĩ năng mềm cho sinh viên Trường Đại học Quốc gia Hà Nội trong thời đại Cách mạng công nghiệp 4.0.

[20] Long, T. C. V, (2019), Mô hình thực hiện kĩ năng mềm tại các trường đại học công lập ở Malaysia và bài học kinh nghiệm cho Việt Nam.

Bài viết cùng số