THE CURRENT STATE OF EQUIPPING, USING AND MANAGING SUBJECT CLASSROOMS IN SOME HIGH SCHOOLS

THE CURRENT STATE OF EQUIPPING, USING AND MANAGING SUBJECT CLASSROOMS IN SOME HIGH SCHOOLS

Dang Thi Phuong* phuongdt@vnies.edu.vn The Vietnam National Institute of Educational Sciences 52 Lieu Giai, Ba Dinh, Hanoi, Vietnam
Le Trung Thanh thanhlt@vnies.edu.vn The Vietnam National Institute of Educational Sciences 52 Lieu Giai, Ba Dinh, Hanoi, Vietnam
Phan Thi Huong Giang giangpth@vnies.edu.vn The Vietnam National Institute of Educational Sciences 52 Lieu Giai, Ba Dinh, Hanoi, Vietnam
Nguyen Thi Que quent@vnies.edu.vn The Vietnam National Institute of Educational Sciences 52 Lieu Giai, Ba Dinh, Hanoi, Vietnam
Summary: 
Based on the actual survey of the equipment, organization, and use of subject classrooms at 56 high schools in 5 provinces and cities of Vietnam, including Hanoi, Ho Chi Minh City, Can Tho, An Giang, and Hau Giang, the article aims to analyze and evaluate the current state of equipping and using the subject classrooms at 56 surveyed schools to have more basis to build and equip; arrange tables and chairs in subject classrooms; organize activities and organize the management of classrooms in accordance with Circular 14/2020/TT-BGDĐT dated May 26, 2020 regarding the promulgation of regulations on subject classrooms of general education institutions. The article is a useful reference for the provision and the use of subject classrooms in high schools today to meet the requirements of the new General Education Program 2018
Keywords: 
subject classroom
building subject classroom
using subject classroom
Refers: 

[1] Lê Ngọc Thu (chủ nhiệm), (2010), Báo cáo tổng kết đề tài Mô hình cơ sở vật chất kĩ thuật trường trung học phổ thông vùng nông thôn Đồng bằng Bắc Bộ đến năm 2020, Đề tài nghiên cứu Khoa học và Công nghệ cấp Bộ, mã số B2007- 37-40, Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam, Hà Nội

[2] Bộ Giáo dục và Đào tạo, (26/5/2020), Thông tư số 13/2020/TT-BGDĐT ban hành Quy định tiêu chuẩn cơ sở vật chất các trường mầm non, tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học.

[3] Bộ Giáo dục và Đào tạo, (26/5/2020), Thông tư số 14/2020/TT-BGDĐT ban hành Quy định phòng học bộ môn của cơ sở giáo dục phổ thông

[4] Đặng Thị Phương, (8/2019), Xu thế xây dựng và sử dụng phòng học bộ môn ở một số quốc gia và Việt Nam trong bối cảnh hiện nay, Tạp chí Khoa học Giáo dục Việt Nam, số 20

[5] Phạm Văn Nam - Đặng Thị Thu Thủy - Trần Đức Vượng (đồng chủ biên), (2012), Một số vấn đề về Phòng học bộ môn, NXB Giáo dục Việt Nam, Hà Nội.

[6] Bộ Giáo dục và Đào tạo, (16/72008), Quyết định 37/2008/QĐ-BGDĐT ban hành Quy định về phòng học bộ môn.

Articles in Issue