Tổ chức dạy học dự án cho sinh viên theo định hướng phát triển năng lực nghiên cứu khoa học

Tổ chức dạy học dự án cho sinh viên theo định hướng phát triển năng lực nghiên cứu khoa học

Lê Thục Anh anhlt@vinhuni.edu.vn Trường Đại học Vinh 182 Lê Duẩn, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An, Việt Nam
Tóm tắt: 
Thực tế tổ chức dạy học dự án cho thấy, có nhiều điểm tương đồng với quy trình thực hiện một đề tài nghiên cứu khoa học. Để thực hiện đồng thời mục tiêu dạy học và phát triển năng lực nghiên cứu khoa học cho sinh viên, có thể định hướng, yêu cầu để các dự án học tập được xây dựng dưới dạng một đề tài nghiên cứu khoa học và áp dụng quy trình thực hiện một đề tài nghiên cứu khoa học. Bài viết chia sẻ các giai đoạn hướng dẫn và định hướng sinh viên xây dựng dự án học tập theo định hướng phát triển năng lực nghiên cứu khoa học gồm ba giai đoạn với những yêu cầu về sản phẩm cần đạt ở mỗi giai đoạn.
Từ khóa: 
Project-based teaching
learning project
scientific research ability
scientific research project.
Tham khảo: 

[1] Hoàng Anh Đức - Tô Thụy Diễn Quyên, (2019) Học tập qua dự án, NXB Giáo dục Việt Nam

[2] Trịnh Văn Biều - Phan Đồng Châu Thủy - Trịnh Lê Hồng Phương, (2011), Dạy học dự án - Từ lí luận đến thực tiễn, Tạp chí Khoa học, số 28, Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh

[3] Ngô Đình Qua, (2005), Phương pháp nghiên cứu khoa học giáo dục, NXB Đại học Sư phạm Hà Nội.

[4] Phan Trọng Ngọ, (2005), Dạy học và phương pháp dạy học trong nhà trường, NXB Đại học Sư phạm Hà Nội.

[5] David Moursund (2003), Project-based learning using with ICT, Eugene, Oregon - Washington, DC.

[6] Joseph L. Polman, (2002), Deigning Project - Based Science Learning Environments, NARST

Bài viết cùng số