Dạy học phần “Hợp chất chứa nitrogen” - Hóa học 12 theo mô hình 5E nhằm phát triển năng lực tìm hiểu thế giới tự nhiên dưới góc độ Hóa học cho học sinh

Dạy học phần “Hợp chất chứa nitrogen” - Hóa học 12 theo mô hình 5E nhằm phát triển năng lực tìm hiểu thế giới tự nhiên dưới góc độ Hóa học cho học sinh

Vũ Phương Liên hssvsvhs@gmail.com Trường Đại học Giáo dục - Đại học Quốc gia Hà Nội Số 144 Xuân Thủy, quận Cầu Giấy, Hà Nội, Việt Nam
Trần Thị Thu Phương* thuphuongnhb@gmail.com Trường Trung học phổ thông B Nghĩa Hưng Xã Nghĩa Tân, huyện Nghĩa Hưng, tỉnh Nam Định, Việt Nam
Tóm tắt: 
Vận dụng mô hình dạy học 5E trong giảng dạy các môn khoa học tự nhiên như Toán, Vật lí, Hóa học, Sinh học ngày càng chiếm được ưu thế trên thế giới bởi những hiệu quả mà nó mang lại trong việc phát triển năng lực người học và xây dựng kế hoạch dạy học của giáo viên. Trên cơ sở phân tích lí luận về mô hình dạy học 5E, dạy học phát triển năng lực, Chương trình Giáo dục môn Hóa học phổ thông 2018, bài báo chỉ ra sự đáp ứng của mô hình dạy học 5E trong dạy học phát triển năng lực tìm hiểu thế giới tự nhiên dưới góc độ Hóa học cho học sinh và đề xuất một tiến trình dạy học cụ thể hoá mô hình dạy học 5E và bộ công cụ đánh giá năng lực tìm hiểu thế giới tự nhiên dưới góc độ Hóa học của học sinh. Vận dụng thiết kế và thực nghiệm kế hoạch dạy học 02 chủ đề “Amine và đời sống” và “Protein và vấn đề sức khỏe” thuộc phần “Hợp chất chứa Nitrogen” được tổ chức vừa đáp ứng đầy đủ các yêu cầu cần đạt vừa đánh giá được các biểu hiện của năng lực tìm hiểu thế giới tự nhiên dưới góc độ Hóa học cho học sinh. Kết quả thực nghiệm đã chỉ ra sự phù hợp của mô hình dạy học 5E trong việc phát triển năng lực tìm hiểu thế giới tự nhiên dưới góc độ Hóa học cho học sinh ở cấp Trung học phổ thông.
Từ khóa: 
Protein
amine
nitrogen contains
5E teaching model
competence to understand the natural world from a chemical perspective
Tham khảo: 

[1] Bộ Giáo dục và Đào tạo, (2018), Chương trình Giáo dục phổ thông môn Hóa học (Ban hành theo Thông tư số 32/2018/TT-BGDĐT)

[2] Bybee W. Rodger, (2006), The BSCS 5E Instructional Model: Origins and Effectiveness, Office of Science Education National Institutes of Health, BSCS, Colorado Springs

[3] Campbell M. A., (2000), The effects of the 5E learning cycle model on students’ understanding of force and motion concepts, Millersville University.

[4] Cakır N. K., (2017), Effect of 5E Learning Model on AcademicAchievement, Attitude andScience Process Skills: Meta-analysis Study, Journal of Education and Training StudiesVol. 5, No. 11.

[5] Nevin Kozcu Cakır, (2017), Effect of 5E Learning Model on Academic Achievement, Attitude and Science Process Skills: Meta-analysis Study, Journal of Education and Training Studies Vol. 5, No. 11; November 2017, ISSN 324-805XE-ISSN 2324-8068, Published by Redfame Publishing.

[6] Phạm Thị Bích Đào - Tô Thị Phương Lịch, (10/2018), Vận dụng mô hình 5E trong dạy học chương Dung dịch - Hóa học 8 nhằm phát triển năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo cho học sinh, Tạp chí Khoa học Giáo dục Việt Nam, số 10, tr.38-43

[7] Nguyễn Hoàng Huy - Phan Đồng Châu Thủy, (2020), Thiết kế và sử dụng các thí nghiệm cho câu lạc bộ Hóa học nhằm phát triển năng lực tìm hiểu thế giới tự nhiên cho học sinh lớp 10 Trường Trung học phổ thông Ngô Quyền, Thành phố Hồ Chí Minh, Tạp chí Khoa học, Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh, tập 17, số 11(2020), tr.1984-1995

[8] Dương Thị Kim Oanh - Phạm Thị Trúc Ly, (12/2021), Tổ chức dạy học STEM theo mô hình 5E trong dạy học bài “Sự điện li của nước. pH. Chất chỉ thị bazơ” (Hóa học 11), Tạp chí Giáo dục, số 515 (kì 1), tr.23-28

[9] Dương Thị Kim Oanh - Phạm Thị Trúc Ly, (12/2021), Tổ chức dạy học STEM theo mô hình 5E trong dạy học bài “Sự điện li của nước. pH. Chất chỉ thị bazơ” (Hóa học 11), Tạp chí Giáo dục, số 515 (kì 1), tr.23-28

Bài viết cùng số