Tích hợp Toán với Vật lí trong dạy học chủ đề Hàm số và Đồ thị ở lớp 10

Tích hợp Toán với Vật lí trong dạy học chủ đề Hàm số và Đồ thị ở lớp 10

Nguyễn Ngọc Giang* nguyenngocgiang.net@gmail.com Trường Đại học Ngân hàng Thành phố Hồ Chí Minh 56 Hoàng Diệu 2, Linh Chiểu, thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Phạm Huyền Trang phamhuyentrangsmile@gmail.com Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2 32 Nguyễn Văn Linh, Xuân Hòa, Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc, Việt Nam
Lê Mai Thanh Dung thanhdunglemai.dl@gmail.com Trường Phổ thông Thực hành Sư phạm Đồng Nai Vũ Hồng Phô, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai, Việt Nam
Tóm tắt: 
Từ khóa: 
Integration
Physics
mathematics
Functions and Graph
grade 10
the process.
Tham khảo: 

[1] Hornby, A. S., Deuter, M., & Bradbery, J, (2015), Oxford Advanced Learner’s Dictionary, Oxford University

[2] Nguyễn Thế Sơn, (2017), Xây dựng chủ đề tích hợp trong dạy học môn toán ở trường trung học phổ thông, Luận án Tiến sĩ Khoa học giáo dục

[3] Bộ Giáo dục và Đào tạo, (2014), Tài liệu tập huấn Dạy học tích hợp ở trường trung học cơ sở, trung học phổ thông, NXB Đại học Sư phạm, Hà Nội.

[4] Trần Nam Thắng, (2016), Bồi dưỡng năng lực dạy học tích hợp cho giáo viên trung học cơ sở ở thị xã Chí Linh, tỉnh Hải Dương, Luận văn Thạc sĩ Khoa học giáo dục

[5] Dương Tiến Sỹ, (2002), Phương thức và nguyên tắc tích hợp các môn học nhằm nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo, Tạp chí Giáo dục.

[6] Kanwar, G., Shekhawat, M., Saxena, N., & Mehra, M. C, (2017), Introduction and Impact of Integrated Teaching Learning Method for First Professional Medical Students, IOSR Journal of Research & Method in Education (IOSRJRME), p.10–13, https://doi. org/10.9790/7388-0701031013

[7] McBrien, J. L. & Brandt, R. S, (1997), The language of learning, Publisher Assn for Supervision & Curriculum.

[8] Nguyễn Thị Đào - Nguyễn Thị Nga, (2019), Dạy học hàm số theo định hướng tích hợp ở trường trung học cơ sở, Journal of Science, Educational Science, tr.85–96.

[9] Phan Lê Bá Hiền, (2021), Rèn luyện kĩ năng dạy học tích hợp cho giáo viên môn Toán ở trường trung học phổ thông, Luận án Tiến sĩ Khoa học giáo dục.

[10] Xavier Roegiers, (1996), Khoa sư phạm tích hợp hay làm thế nào để phát triển các năng lực ở nhà trường, NXB Giáo dục, Hà Nội

[11] Đặng Thị Thuận An - Trần Trung Ninh, (2014), Dạy học tích hợp khoa học tự nhiên cho học sinh trung học phổ thông thông qua chủ đề Hiệu ứng nhà kính theo định hướng phát triển năng lực, Journal of Science of HNUE, tr.92–100.

[12] Phạm Thị Thùy Duyên, (2019), Xây dựng chủ đề tích hợp trong dạy học hệ thức lương trong tam giác cho học sinh lớp 10 trung học phổ thông, Luận văn Thạc sĩ Khoa học giáo dục

[13] Trịnh Minh Hiệp, (2018), Chiến thắng kì thi 9 vào 10 chuyên Vật lí, NXB Đại học Quốc gia Hà Nội.

Bài viết cùng số