Nâng cao mức độ thích ứng với hoạt động quản lí dạy học của hiệu trưởng trường tiểu học đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục phổ thông

Nâng cao mức độ thích ứng với hoạt động quản lí dạy học của hiệu trưởng trường tiểu học đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục phổ thông

Nguyễn Thị Vui nguyenthivuisp2@gmail.com Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2 Số 32 Nguyễn Văn Linh, thành phố Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc, Việt Nam
Tóm tắt: 
Thích ứng với hoạt động quản lí dạy học sẽ giúp hiệu ttrưởng tiểu học chủ động, sáng tạo trong hoạt động quản lí dạy học và nâng cao hiệu quả hoạt động quản lí dạy học. Bài báo đề cập đến thực trạng và giải pháp nâng cao mức độ thích ứng với hoạt động quản lí dạy học của hiệu trưởng trường tiểu học trong điều kiện đổ mới giáo dục phổ thông.
Từ khóa: 
Activity adaptation
primary school management
improving the level of adaptation
primary school principals
Tham khảo: 

[1] Nason L.J, (1994), Học thế nào cho tốt, NXB Thuận Hóa, Huế.

[2] Nguyễn Thị Út Sáu, (2013), Thích ứng với hoạt động học tập theo học chế tín chỉ của sinh viên Đại học Thái Nguyên, Luận án Tiến sĩ tâm lí học, Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam - Học viện Khoa học Xã hội, Hà Nội

[3] Bộ Giáo dục và Đào tạo, Chương trình Giáo dục phổ thông 2018

[4] Nguyễn Quang Uẩn (chủ biên), (1999), Tâm lí học đại cương, NXB Đại học Quốc gia Hà Nội.

[5] Vũ Dũng, (2006), Giáo trình Tâm lí học quản lí, NXB Đại học Sư phạm, Hà Nội.

[6] Vũ Dũng (chủ biên), (2008), Từ điển Tâm lí học, Viện Khoa học Xã hội Việt Nam - Viện Tâm lí học, NXB Từ điển bách khoa, Hà Nội.

[7] Nguyễn Kế Hào, (1992), Học sinh tiểu học và nghề dạy học ở bậc Tiểu học, NXB Giáo dục, Hà Nội

Bài viết cùng số