PREVENT STUDENT GRADE 6 AT THE THUC NGHIEM LOWER SECONDARY SCHOOL FROM RISK OF BEHAVIORAL DISTURBANCE

PREVENT STUDENT GRADE 6 AT THE THUC NGHIEM LOWER SECONDARY SCHOOL FROM RISK OF BEHAVIORAL DISTURBANCE

PHAM THI PHUONG THUC jerrypham411@gmail.com The Vietnam Institute of Educational Sciences
Summary: 
Psychological disorders in adolescents are currently divided into two major categories: extroverted disturbance (behavioral problems) and introverted disturbance (emotional problems). Although the behavioral disturbance has been considered by researchers and clinical practitioners around the world, it has not created the basis for effective psychological interventions in general and for secondary school students in particular in Vietnam. In order to really recognize signs of disturbance, the psychologists must have assessment through standard toolkits that combines with other assessment methods. However, the evaluation, diagnosis and intervention for these children remains a major challenge. This report was just the assessment of behavioral disturbance on one students’ grade level and discussed about some precautions for children at risk.
Keywords: 
Precautions
student grade 6
Thuc Nghiem lower secondary school
risk
behavioral disturbance
Refers: 

[1] Trần Thị Lệ Thu, (2015), Phòng ngừa và can thiệp sớm - Mục tiêu cơ bản của Tâm lí học trường học, Kỉ yếu Hội thảo Khoa học quốc tế Tâm lí học và Giáo dục học trong sự nghiệp phát triển con người Việt Nam, NXB Đại học Sư phạm, Hà Nội.

[2] Nguyễn Văn Siêm, (2002), Từ điển Tâm lí học lâm sàng Anh - Pháp - Việt, NXB Thế giới, tr. 210.

[3] Bùi Thị Thu Huyền, (2004), Những biểu hiện rối nhiễu tâm lí của học sinh trung học cơ sở, Luận văn Thạc sĩ Tâm lí học, tr. 20.

[4] Debray - Ritzen, (1992), Tâm bệnh học trẻ em, Trung tâm N-T dịch.

[5] Nguyễn Công Khanh, (2011), Tâm lí trị liệu, NXB Đại học Quốc gia Hà Nội.

[6] Liên hiệp phát triển tâm lí học đường tại Việt Nam, (2011), Hội nghị quốc tế lần thứ 2 về tâm lí học đường ở Việt Nam: Thúc đẩy nghiên cứu và thực hành tâm lí học đường tại Việt Nam, NXB Đại học Huế.

[7] Liên hiệp Phát triển tâm lí học đường tại Việt Nam, (2012), Hội thảo Khoa học quốc tế Tâm lí học đường lần thứ 3: Phát triển mô hình và kĩ năng hoạt động tâm lí học đường, NXB Đại học Sư phạm TP. Hồ Chí Minh.

[8] Phạm Thị Phương Thức, (2012), Biện pháp can thiệp tâm lí cho một số học sinh trung học cở sở có biểu hiện rối nhiễu hành vi, Luận văn Thạc sĩ Tâm lí học, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội.

[9] Phạm Thị Phương Thức, (2016), Báo cáo thực nghiệm Phòng ngừa cho học sinh Trung học cơ sở Thực Nghiệm có nguy cơ rối nhiễu hành vi, Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam

Articles in Issue