SOLUTIONS FOR IMPROVING QUALITY OF CARING AND EDUCATING PRIVATE INDEPENDENT KID GROUPS IN HOCHIMINH CITY

SOLUTIONS FOR IMPROVING QUALITY OF CARING AND EDUCATING PRIVATE INDEPENDENT KID GROUPS IN HOCHIMINH CITY

TRUONG THI VIET LIEN truongthivietlien@gmail.com Hochiminh City Department of Education and Training
Summary: 
In Hochiminh City, independent kid groups has rapidly developed in terms of quantity, contributed to reducing the burden and overcrowding in public preschool institutions, meeting the need to go to school for children under 36 month old in Hochiminh City. However, its management faces difficulties and inadequacies. The article presents solutions: decentralization of management at non-public kindergartens, independent kid groups; strengthen the inspection and supervision of private independent kid groups; strengthen training and fostering skills in managing, caring and educating these children; mobilize social forces to participate and supervise these children’s care and education; strengthen the propaganda, raise the awareness of the society and conduct fair evaluation and reward.
Keywords: 
caring
Education
private independent kid groups
management
education quality
Refers: 

[1] Báo cáo của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, 2016.

[2] Báo cáo của Vụ Giáo dục Mầm non, 2016.

[3] Báo cáo của PLAN về Ảnh hưởng của văn hóa các dân tộc thiểu số đến chăm sóc, giáo dục và phát triển trẻ thơ, 2016.

[4] . Báo cáo về thực trạng quản lí nhóm trẻ độc lập tư thục ở TP. Hồ Chí Minh, 2016, UNICEF.

[5] Đặng Thị Lan Hương, (1999), Tìm hiểu thực trạng thực hiện các phương pháp quản lí trường mầm non, Trường Cao đẳng Sư phạm nhà trẻ - mẫu giáo Tung ương 1.

Articles in Issue