THE SCIENTIFIC BASE OF EDUCATIONAL CURRICULUM DEVELOPMENT

THE SCIENTIFIC BASE OF EDUCATIONAL CURRICULUM DEVELOPMENT

NGUYEN VAN CUONG vancuong@uni-potsdam.de Potsdam University - Federal Republic of Germany
Summary: 
The paper presents an overview of some scientific bases of educational curriculum development, including the practical, legal, political and scientific backgrounds of education. Its focuses on the philosophy of education and modern international trends in developing general curriculum, including: competency orientation, standard orientation, integrated teaching, teaching differentiation, orientations of career, science, scientific education, technology, engineering and Maths (STEM), open teaching
Keywords: 
Curriculum
scientific base
Curriculum development
educational philosophy
Refers: 

[1] Bộ Giáo dục và Đào tạo, (2017), Chương trình giáo dục phổ thông - Chương trình giáo dục phổ thông tổng thể, tháng 7 năm 2017.

[2] Thủ tướng Chính phủ, (2017), Chỉ thị số 16/CTTTg ngày 4 tháng 5 năm 2017 về việc Tăng cường năng lực tiếp cận cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư.

[3] Luật Giáo dục đã được sửa đổi bổ sung 2010, (2010), NXB Chính trị Quốc gia - Sự thật, Hà Nội.

[4] Đảng Cộng sản Việt Nam, Ban Chấp hành Trung ương khóa XI, (2013), Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 4/11/2013 về Đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế.

[5] Quốc hội khóa XIII, (2014), Nghị quyết số 88/2014/ QH13 ngày 28/11/2014 về Đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông.

[6] Thủ tướng Chính phủ, (2016), Quyết định Phê duyệt Khung cơ cấu hệ thống giáo dục quốc dân, Ban hành kèm theo Quyết định số 1981/QĐ-TTg ngày 18/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ.

[7] UNECSO, (2016), Education 2030 - Incheon Declaration and Framework for Action.

[8] Immanuel Kant, (1784), Beantwortung der Frage: Was ist Aufklärung? in: Berlinische Monatsschrift, Dezember 1784, 481-494.

[9] UNECSO, (1996), Learning - The Treasure Within

[10] Eurydice European Unit, (2002), Key Competencies - A Developing Conceptin General Compulsory Education

[11] OECD, (2005), The Definition and Selection of Key Competencies - Executive Summary.

[12] Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam, (2016), Xu thế phát triển chương trình giáo dục phổ thông trên thế giới, NXB Giáo dục Việt Nam, Hà Nội.

Articles in Issue