DESIGNING EXERCISES TO DEVELOP STUDENTS’ COMPETENCE OF SCIENTIFIC RESEARCH IN TEACHING BIOLOGY

DESIGNING EXERCISES TO DEVELOP STUDENTS’ COMPETENCE OF SCIENTIFIC RESEARCH IN TEACHING BIOLOGY

VO THI AI MY aimyvoqt@gmail.com Dong Ha High School - Quang Tri
Summary: 
Teaching to develop the scientific research competence towards solving science-based problems. When designing exercises, teachers must pay attention to support students implement steps in process of scientific research such as developing the ability to observe, raise questions, identify problems to study, set up scientific hypotheses, design experiments and draw conclusions from the research process. Depending on features of Biology and orientation of student's competence, the general trend of exercises is to develop the ability to apply knowledge into practice, develop general and specific competencies in terms of theory, practice and application. Thus, students can use theoretical knowledge into real problem explanation, practise the ability of thinking and creativeness, help them be confident and active in learning and life.
Keywords: 
Exercises to develop competence
Scientific research
teaching
Biology
Refers: 

[1] Lê Đình Trung - Phan Thị Thanh Hội, Dạy học theo định hướng hình thành và phát triển năng lực người học ở trường phổ thông, NXB Đại học Sư Phạm

[2] Trần Thị Thu Huệ, (2011), Phát triển một số năng lực của học sinh trung học phổ thông thông qua phương pháp và sử dụng thiết bị trong dạy học hóa học vô cơ, Luận án tiến sĩ

[3] Chương trình giáo dục định hướng năng lực, https://tusach.thuvienkhoahoc.com

[4] Trần Thanh Ái, (2014), Cần phải làm gì để phát triển năng lực nghiên cứu khoa học giáo dục, Tạp chí Dạy và Học ngày nay, Đại học Cần Thơ, tr.21-25.

[5] Bộ Giáo dục và Đào tạo - Vụ Giáo dục, (2014), Dạy học và kiểm tra kết quả học tập theo định hướng phát triển năng lực học sinh môn Sinh học cấp Trung học phổ thông, NXB Giáo dục, Hà Nội.

[6] Nguyễn Thị Phương Hoa - Lê Diễm Phúc - Nguyễn Thị Thu Hà, PISA và một số quan niệm mới trong đánh giá giáo dục, Tạp chí Khoa học Đại học Quốc gia Hà Nội: Nghiên cứu nước ngoài, tập 32, số 1, (2016), tr. 58-65.

[7] Đặng Thị Dạ Thủy, Bài tập thí nghiệm phát triển năng lực nghiên cứu khoa học của học sinh trong dạy học Sinh học ở Trung học phổ thông, Tạp chí Giáo dục, số 362, kì 2 (7/2015), tr. 52-54.

[8] Đinh Quang Báo - Nguyễn Đức Thành, (2006), Lí luận dạy học Sinh học (phần Đại cương), NXB Giáo dục, Hà Nội.

Articles in Issue