COMPETENCE TO USE FAMILY-BASED METHODS, MEANS OF EDUCATION IN ORDER TO INFLUENCE CHILDREN THROUGH ORGANIZING FAMILY’S ACTIVITIES AND INTERACTIONS

COMPETENCE TO USE FAMILY-BASED METHODS, MEANS OF EDUCATION IN ORDER TO INFLUENCE CHILDREN THROUGH ORGANIZING FAMILY’S ACTIVITIES AND INTERACTIONS

VU THI KHANH LINH vuthikhanhlinh@gmail.com Hanoi National University of Education
Summary: 
The article analyzes the current status of the ability to use family-based methods and media to influence children through organizing family’s activities and interactions. The study was conducted on over 1,000 parents, teenage children at 5 secondary schools: Nguyen Tat Thanh, Nguyen Binh Khiem, Chu Van An, Nhat Tan, Co Nhue II, in 3 district: Cau Giay, Tay Ho, North Tu Liem of Hanoi. Research findings showed that parents’ ability is low and around average level. Difference in parents’ ability with different ages and occupations showed that there were many impact factors to this ability.
Keywords: 
Ability
Method
means
family-based education
students
secondary schools
Refers: 

[1] Vũ Hạnh - Trần Truyền - Đỗ Quảng, (1975), Bàn tay người mẹ - kinh nghiệm giáo dục gia đình, NXB Kim Đồng.

[2] Đức Minh, (1977), Giáo dục gia đình và tuổi thiếu niên, NXB Phụ nữ.

[3] Lê Minh Nguyệt, Thực trạng sự cảm nhận về nhau trong quá trình tương tác giữa cha mẹ và con ở tuổi thiếu niên, Tạp chí Tâm lí học, số 10 (127), (2009), tr. 58 - 63.

[4] Lê Minh Nguyệt, Một số yếu tố ảnh hưởng đến sự tương tác giữa cha mẹ và con cái, Tạp chí Tâm lí học, số 9 (126), (2009), tr. 41 - 46.

[5] Lê Minh Nguyệt, Biểu hiện xung đột tâm lí giữa cha mẹ với con tuổi thiếu niên trong gia đình hiện nay, Tạp chí Khoa học, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội, Vol 60, No6A, (2015), tr. 70 -77.

[6] Lâm Thị Sang, Vai trò của gia đình trong việc giáo dục định hướng cho học sinh trung học học phổ thông, Tạp chí Khoa học Giáo dục, Số 77, tháng 2/2012.

[7] Shek, D. T. L., (2000), Differences between fathers and mothers in the treatment of, and relationship with their teenage children: Perceptions of Chinese adolescents, Adolescence, 35, p.135-146.

Articles in Issue