FOSTERING MANAGEMENT COMPETENCE FOR COURSE HEAD AT THE UNIVERSITY OF EDUCATION TO MEET THE REQUIREMENTS OF EDUCATIONAL REFORM

FOSTERING MANAGEMENT COMPETENCE FOR COURSE HEAD AT THE UNIVERSITY OF EDUCATION TO MEET THE REQUIREMENTS OF EDUCATIONAL REFORM

THAI VAN THANH thaivanthanhdhv@yahoo.com - Vinh University
NGUYEN AN HOA anhoadhsg@gmail.com Saigon University
Summary: 
Cause of the fundamental and comprehensive reform of education and training, international integration and the context of the 4.0 industrial revolution require the renovation of course thinking, organization and administration of course head at the university of education. It. This requirement was posed as a key issue. This is also a requirement for staff training. In the context of integration, open-door exchange, it is necessary to renew thinking and management mechanism, ensure extended and effective international cooperation, promote internal strength, preserve national cultural environment and good traditional values. Therefore, course head training focused on not only knowledge of profession, management and leadership but also knowledge of politics, economics, foreign languages, informatics ... The author mentions fostering management competence for course head at the university of education to meet the requirements of educational reform. In the article, the author clarifies the current situation of course head at the university of education and proposes solutions for forstering course head, including: 1 / Determining the training needs of course head; 2 / Defining goal of training; 3 / Developing training contents; 4 / Developing training plan for course head; 5 / Renewing in-service training for course head; 6 / Renewing evaluation of training results at university of education
Keywords: 
In-service training
educational renewal
management competence
course head
university of education
Refers: 

[1] Đảng Cộng sản Việt Nam, (1997), Văn kiện Hội nghị lần thứ III Ban Chấp hành Trung ương khóa VIII, NXB Chính trị Quốc gia, Hà Nội.

[2] Ban Bí thư Trung ương Đảng, (2004), Chỉ thị số 40-CT/TW của Ban Bí thư về việc Xây dựng, nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lí giáo dục.

[3] Đảng Cộng sản Việt Nam, (2011), Văn kiện Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI, NXB Chính trị Quốc gia, Hà Nội.

[4] Chính phủ, (2005), Nghị quyết 14/2005/NQ-CP ngày 2/11/2005 của Chính phủ về Đổi mới cơ bản và toàn diện giáo dục đại học Việt Nam giai đoạn 2006-2020.

[5] Đảng Cộng sản Việt Nam, (2013), Văn kiện Hội nghị lần thứ tám Ban Chấp hành Trung ương khóa XI, Văn phòng Trung ương Đảng, Hà Nội.

[6] Chính phủ, (2014), Điều lệ trường đại học, ban hành theo Quyết định số 70/2014/QĐ-TTg ngày 10 tháng 12 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ.

[7] Đỗ Minh Cương, Nguyễn Thị Doan, (2001), Phát triển nguồn nhân lực giáo dục đại học Việt Nam, NXB Chính trị Quốc gia, Hà Nội.

[8] R. Heller, (2006), Quản lí sự thay đổi, NXB Tổng hợp TP. Hồ Chí Minh.

[9] Stephen R. Covey, (2004), The 7 Habits of Highly Effective People. Free press, New York, London, Toronto, Sydney.

Articles in Issue