DEVELOPING VIETNAMESE LESSONS AS A FOREIGN LANGUAGE FOR FOREIGN STUDENTS

DEVELOPING VIETNAMESE LESSONS AS A FOREIGN LANGUAGE FOR FOREIGN STUDENTS

NGUYEN THI HONG VAN nhvann1965@gmail.com The Vietnam Institute of Educational Sciences
Summary: 
Developing Vietnamese lessons as a foreign language for foreign students is a factor contributing to the effective implementation of Vietnamese language teaching program for Laos students in framework of Project: Improving Quality and Effectiveness of Vietnam-Laos cooperation in education and human resources development in the period of 2011 - 2020. The article introduces the Vietnamese language program for Laos students in Laos, model of Vietnamese lessons as a foreign language for foreign students and methods to maximize the effectiveness of this model in teaching Vietnamese as a foreign language towards communicative approach. To get successful and effective implementation of this model, each teacher needs to effort and creatively apply Vietnamese teaching methods towards communicative approach, promote student's pro-activeness in teaching process
Keywords: 
Model
Vietnamese lessons
Laos students
Vietnamese program
Refers: 

[1] Bộ Giáo dục và Đào tạo - Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam, (2015), Chương trình dạy tiếng Việt cho học sinh Lào tại nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào tại Lào Lào, Hà Nội - Đề án Biên soạn chương trình dạy tiếng Việt và bộ sách giáo khoa tiếng Việt (thực nghiệm) từ lớp 1 đến lớp 12 cho học sinh Lào tại nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân

[2] Bộ Giáo dục và Đào tạo - Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam, (2006), Chương trình dạy tiếng Việt cho người Việt Nam ở nước ngoài (chương trình dành cho người lớn)- Đề án Hỗ trợ việc dạy và học tiếng Việt cho người Việt Nam ở nước ngoài, Hà Nội.

[3] Bộ Giáo dục và Đào tạo - Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam, (2006), Chương trình dạy tiếng Việt cho người Việt Nam ở nước ngoài (chương trình dành cho thanh, thiếu niên)- Đề án Hỗ trợ việc dạy và học tiếng Việt cho người Việt Nam ở nước ngoài, Hà Nội.

[4] Bộ Giáo dục và Đào tạo, (2015), Thông tư số 17/2015/TT-BGDĐT về việc Ban hành Khung năng lực tiếng Việt dùng cho người nước ngoài.

[5] Mai Ngọc Chừ (chủ biên), Quê Việt, Quyển 1 - 6, NXB Thế giới.

[6] Bùi Mạnh Hùng, (2015), Xây dựng chương trình môn Tiếng Việt như ngoại ngữ 2 cho học sinh nước ngoài tại Việt Nam (chuẩn đầu ra mức A1 khung tham chiếu châu Âu), Báo cáo Đề tài khoa học công nghệ cấp Bộ B2014.19.12NV.

[7] Nguyễn Minh Thuyết (chủ biên), Tiếng Việt vui, Quyển 1 - 6, NXB Thế giới.

Articles in Issue