FACTORS AFFECTING THE APPLICATION OF PROBLEM-BASED TEACHING METHOD IN TEACHING THE SOCIAL SCIENCES AND HUMANITIES SUBJECTS AT MILITARY OFFICER UNIVERSITIES TOWARD DEVELOPING LEARNERS' COMPETENCE

FACTORS AFFECTING THE APPLICATION OF PROBLEM-BASED TEACHING METHOD IN TEACHING THE SOCIAL SCIENCES AND HUMANITIES SUBJECTS AT MILITARY OFFICER UNIVERSITIES TOWARD DEVELOPING LEARNERS' COMPETENCE

Lam Hai Dang* mrhai.dang2010@gmail.com Political Academy 124 Ngo Quyen, Quang Trung, Ha Dong, Hanoi, Vietnam
Le Quang Manh lemanhspqs@gmail.com Political Academy 124 Ngo Quyen, Quang Trung, Ha Dong, Hanoi, Vietnam
Summary: 
Many studies have shown that problem-based teaching is a modern method of student-centered learning. Its application in teaching the subjects of social sciences and humanities at military officer universities plays a crucial role in promoting students' positivity, self-discipline, independence, and creativity, contributing to the training of new people, cadres, and officers with qualities and capabilities, as a high-quality human resource to serve the development of the army and defend the Fatherland. The aim of this article is to analyze the concept of applying the problem-based teaching method in teaching the social sciences and humanities subjects at military officer universities towards developing learners' competence and the factors affecting the application of this method in teaching social sciences and humanities at military officer universities today
Keywords: 
Problem-solving teaching
the application of problem-solving teaching
affecting factors
military officer universities
social sciences and humanities.
Refers: 

[1] Đảng Cộng sản Việt Nam, (2021), Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII, Tập 1, NXB Chính trị Quốc gia Sự thật, Hà Nội.

[2] I.Ia. Lecne, (1977), Dạy học nêu vấn đề, NXB Giáo dục, Hà Nội.

[3] A.M. Machiuskin, (1972), Tình huống có vấn đề trong tư duy và trong dạy học, NXB Giáo dục Việt Nam, Hà Nội.

[4] V.O. Kon, (1976), Những cơ sở của việc dạy học nêu vấn đề, NXB Giáo dục, Hà Nội.

[5] Phan Thị Hồng Vinh, (2010), Phương pháp dạy học giáo dục học, NXB Đại học Sư phạm, Hà Nội.

[6] Bùi Thanh Thủy, (12/2020), Vận dụng phương pháp dạy học nêu vấn đề vào dạy đọc hiểu tác phẩm văn học nhằm nâng cao năng lực Ngữ văn cho học sinh trung học cơ sở, Tạp chí Khoa học Giáo dục Việt Nam, số đặc biệt, tr.86-91.

[7] Hoàng Phê (Chủ biên), (2009), Từ điển Tiếng Việt, NXB Khoa học Xã hội, Hà Nội.

[8] Đảng Cộng sản Việt Nam, (2013), Nghị quyết hội nghị lần thứ lần thứ tám, Ban Chấp hành Trung ương khóa XI, NXB Chính trị Quốc gia, Hà Nội.

[9] Quân ủy Trung ương, (ngày 20 tháng 12 năm 2022), Nghị quyết 1657-NQ/QUTW về đổi mới công tác giáo dục và đào tạo đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ xây dựng quân đội trong tình hình mới, Hà Nội.

[10] Hoàng Trọng - Chu Nguyễn Mộng Ngọc, (2008), Phân tích dữ liệu nghiên cứu với SPSS - tập 2, NXB Hồng Đức.

Articles in Issue