DEVELOPING THE EDUCATIONAL PLANS OF HIGH SCHOOLS

DEVELOPING THE EDUCATIONAL PLANS OF HIGH SCHOOLS

Nguyen Trong Duc ducnt@vnies.edu.vn The Vietnam National Institute of Educational Sciences 52 Lieu Giai, Ba Dinh, Hanoi, Vietnam
Summary: 
Developing and implementing the school education plan is an obligatory task for high schools, especially in applying the General Education Curriculum 2018. Through some research results, the authors would like to introduce the concept of plans, the conception of school education planning in high schools, the features of educational plans, some types of plans, the structure of plans, suggestions on its process, and some notes when implementing the school education plan.
Keywords: 
plan
school’ s education plan
program
planning process
Refers: 

[1] Ngô Thắng Lợi, (2009), Giáo trình Kế hoạch hóa phát triển, NXB Đại học Kinh tế Quốc dân, Hà Nội.

[2] Trung tâm Phát triển bền vững Chất lượng Giáo dục phổ thông quốc gia, Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam, (2019), Nghiên cứu hướng dẫn các cơ sở giáo dục xây dựng kế hoạch giáo dục của nhà trường, Nhiệm vụ nghiên cứu thường xuyên năm 2019.

[3] Trung tâm Phát triển bền vững Chất lượng Giáo dục phổ thông quốc gia, Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam, (2020), Nghiên cứu hướng dẫn các cơ sở giáo dục xây dựng và thực hiện kế hoạch giáo dục của nhà trường, Nhiệm vụ nghiên cứu thường xuyên năm 2020.

[4] Bộ Giáo dục và Đào tạo (Dự án Phát triển Giáo dục Trung học phổ thông giai đoạn 2), (2014), Năng lực quản lí và phát triển Chương trình Giáo dục ở trung học phổ thông.

[5] ] Bộ Giáo dục và Đào tạo, (2018), Chương trình Giáo dục phổ thông - Chương trình tổng thể (Ban hành kèm theo Thông tư số 32/2018/TT-BGDĐT của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo)

[6] Bộ Giáo dục và Đào tạo, công văn số 5512/BGDĐTGDTrH, ngày 18 tháng 12 năm 2020 về việc Xây dựng kế hoạch giáo dục của nhà trường

[7] Bộ Giáo dục và Đào tạo, công văn số 2345/BGDĐTGDTH, ngày 7 tháng 6 năm 2021 về việc Hướng dẫn xây dựng kế hoạch giáo dục của nhà trường cấp Tiểu học.

[8] Nguyễn Đức Chính, (2014), Tổng quan các công trình nghiên cứu về phát triển chương trình nhà trường, Tạp chí Khoa học Quản lí giáo dục

[9] Xây dựng kế hoạch trong nhà trường phổ thông, http:// www.iemh.edu.vn/.

Articles in Issue