Vận dụng hoạt động thích nghi trí tuệ trong dạy học Toán theo định hướng dạy học tích cực

Vận dụng hoạt động thích nghi trí tuệ trong dạy học Toán theo định hướng dạy học tích cực

Phạm Nguyễn Hồng Ngự * pnhngu@qnamuni.edu.vn Trường Đại học Quảng Nam Số 102, đường Hùng Vương, thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam, Việt Nam
Phan Bá Lê Hiền phanbalehien@gmail.com Trường Trung học phổ thông Lê Duẩn 129B Phan Huy Chú, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk, Việt Nam
Tóm tắt: 
Trong xu hướng dạy và học tích cực ngày nay, giáo viên đóng vai trò là người dẫn dắt, định hướng, tổ chức để học sinh chủ động tích cực tham gia vào quá trình chiếm lĩnh tri thức. Để thực hiện tốt vai trò tổ chức của mình, giáo viên phải thường xuyên thiết kế những tình huống dạy học để dẫn dắt học sinh huy động kiến thức có sẵn, biến đổi đối tượng cần nghiên cứu sang đối tượng mới để có thể sử dụng vốn tri thức đã có giải quyết vấn đề nghiên cứu một cách hiệu quả. Thực chất chính là việc học sinh thực hiện liên tiếp các hoạt động nhận thức gắn liền với quá trình thích nghi trong việc hình thành sơ đồ nhận thức mới. Bài báo nghiên cứu những biểu hiện của thích nghi trí tuệ qua cách tiếp cận các tình huống dạy học tích cực trong dạy học Toán.
Từ khóa: 
Intellectual adaptation
active teaching
teaching mathematics
Tham khảo: 

[1] Bộ Giáo dục và Đào tạo, (2018a), Chương trình Giáo dục phổ thông - Chương trình tổng thể (ban hành kèm theo Thông tư số 32/2018/TT-BGDĐT ngày 26 tháng 12 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo).

[2] Đỗ Văn Cường, (02/2011), Một số dạng hoạt động nhận thức toán học chủ yếu của học sinh theo quan điểm thích nghi trí tuệ, Tạp chí Giáo dục, số 256, kì 2, tr.50-52.

[3] Nguyễn Viết Dũng, (01/2011), Vận dụng quan điểm “ thích nghi trí tuệ” trong nghiên cứu và dạy học toán ở phổ thông, Tạp chí Giáo dục, số 254, kì 2, tr.45 - 48.

[4] Đào Tam, (2010), Tổ chức hoạt động nhận thức trong dạy học môn Toán ở trường trung học phổ thông, NXB Đại học Sư phạm, Hà Nội.

[5] Bernd Meier - Nguyễn Văn Cường, (2014), Lí luận dạy học hiện đại: Cơ sở đổi mới mục tiêu, nội dung và phương pháp dạy học, NXB Đại học Sư phạm, Hà Nội.

[6] ETEP, (2019), 10 kĩ thuật dạy học tích cực dành cho các thầy cô, truy cập tại http://etep.moet.gov.vn/tintuc/ chitiet?Id=1164.

[7] Nguyễn Lăng Bình (chủ biên) - Đỗ Hương Trà - Nguyễn Phương Hồng - Cao Thị Thặng, (2010), Dạy và học tích cực - Một số phương pháp và kĩ thuật dạy học, NXB Đại học Sư phạm, Hà Nội.

[8] Weinert, F. E, (2001), Concept of competence: A conceptual clarification, In D. S. Rychen & L. H. Salganik (Eds.), Defining and selecting key competencies, p. 45-65, Hogrefe & Huber Publishers.

Bài viết cùng số