Nâng cao hiệu quả dạy - học trực tuyến, kinh nghiệm từ Học viện Phụ nữ Việt Nam

Nâng cao hiệu quả dạy - học trực tuyến, kinh nghiệm từ Học viện Phụ nữ Việt Nam

Trương Thu Trà thutra@vwa.edu.vn Học viện Phụ nữ Việt Nam 68 Nguyễn Chí Thanh, Đống Đa, Hà Nội, Việt Nam
Tóm tắt: 
Đại dịch COVID-19 đã có những ảnh hưởng, tác động lớn đến giáo dục đại học. Nhiều cơ sở giáo dục đại học đã nhanh chóng chuyển hình thức giảng dạy trực tiếp truyền thống sang hình thức giảng dạy trực tuyến để “thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19”. Đây cũng là cơ hội để ngành Giáo dục nói chung và giáo dục đại học nói riêng thực hiện quá trình chuyển đổi số. Để quá trình chuyển đổi số có hiệu quả, đảm bảo chất lượng cần phải thực hiện một cách đồng bộ các giải pháp, trong đó chú trọng đến hoạt động dạy và học. Bài viết chia sẻ một số kinh nghiệm thực tiễn trong hai năm chuyển đổi hình thức giảng dạy trực tiếp sang hình thức giảng dạy trực tuyến tại Học viện Phụ nữ Việt Nam để từng bước kiểm soát và nâng cao hiệu quả giảng dạy, góp phần đảm bảo và nâng cao chất lượng giáo dục.
Từ khóa: 
digital transformation
Online teaching
higher education
quality assurance.
Tham khảo: 

[1] Kapp, K. M, (2012), The gamification of learning and instruction: game-based methods and strategies for training and education: John Wiley & Sons.

[2] Bilgin, Cigdem Uz - Gul, Abdulmenaf, (2020), Investigating the effectiveness of gamification on group cohesion, attitude, and academic achievement in collaborative learning environments, TechTrends, 64(1), p.124-136.

[3] Bộ Giáo dục và Đào tạo, (2021), Thông tư số 08/2021/ TT-BGDĐT ngày 18 tháng 3 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy chế đào tạo đại học.

[4] Học viện Phụ nữ Việt Nam, (2021), Quyết định số 516/ QĐ-HVPNVN ngày 02 tháng 8 năm 2021 về việc Ban hành Quy chế đào tạo trình độ đại học của Học viện Phụ nữ Việt Nam.

[5] Chính phủ, (2019), Nghị định số 99/2019/NĐ-CP ngày 30 tháng 12 năm 2019 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Giáo dục Đại học

[6] Luật Giáo dục Đại học năm 2012, sửa đổi bổ sung năm 2018

[7] Tô Hồng Nam, (2020), Chuyển đổi số trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo: Thực trạng và giải pháp, Tạp chí Thông tin và Truyền thông, Số 2 tháng 4 năm 2020

[8] Thủ tướng Chính phủ, (2017), Quyết định số 117/QĐTTg ngày 25 tháng 01 năm 2017 phê duyệt Đề án Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lí và hỗ trợ các hoạt động dạy - học, nghiên cứu khoa học góp phần nâng cao chất lượng giáo dục đào tạo giai đoạn 2016 - 2020, định hướng đến 2025.

Bài viết cùng số