Mối tương quan giữa môn học STEM với định hướng nghề nghiệp của học sinh trung học cơ sở tại thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa

Mối tương quan giữa môn học STEM với định hướng nghề nghiệp của học sinh trung học cơ sở tại thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa

Phan Đức Ngại * phanducngai@ukh.edu.vn Trường Đại học Khánh Hòa Số 01 Nguyễn Chánh, thành phố Nha Trang
Nguyễn Duy Hưng nguyenduyhung@ukh.edu.vn Trường Đại học Khánh Hòa Số 01 Nguyễn Chánh, thành phố Nha Trang
Tóm tắt: 
Mối tương quan giữa môn học STEM với định hướng nghề nghiệp của học sinh trung học cơ sở tại thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa được xác định bằng phép phân tích tương quan đa biến (CCA). Kết quả cho thấy, môn học STEM có mối tương quan chặt chẽ và chi phối định hướng nghề nghiệp của học sinh trung học cơ sở tại Nha Trang, Khánh Hòa. Vì vậy, đối với học sinh trung học cơ sở ở thành phố Nha Trang, nhà trường nên thiết kế các chủ đề giáo dục STEM và tổ chức cho học sinh trải nghiệm sáng tạo STEM theo định hướng nghề nghiệp kết hợp với sở thích môn học STEM nhằm kích thích tính hưng phấn, khơi dậy tiềm năng, sở trường của học sinh. Kết quả nghiên cứu này góp phần cung cấp cơ sở khoa học thực tiễn cho việc thiết kế các chủ đề giáo dục STEM phù hợp với định hướng nghề nghiệp của học sinh trung học cơ sở tại Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa.
Từ khóa: 
Correspondence
STEM subjects
career orientation
Khanh Hoa province
Tham khảo: 

[1] Bộ Giáo dục và Đào tạo, (2018), Chương trình Giáo dục phổ thông, Chương trình tổng thể được ban hành kèm theo Thông tư số 32/2018/TT-BGDĐT, Hà Nội.

[2] Bùi Ngọc Diệp, (2015), Hình thức tổ chức các hoạt động trải nghiệm sáng tạo trong nhà trường phổ thông, Tạp chí Khoa học Giáo dục, số 113, tr.37-43.

[3] Nguyễn Thị Kim Dung - Nguyễn Thị Hằng, (2015), Một số phương pháp tổ chức hoạt động trải nghiệm sáng tạo cho học sinh phổ thông Tạp chí Khoa học Giáo dục, tr.60

[4] Phan Đức Ngại - Lê Nguyễn Hồng Hạnh, (2019), Mối tương quan giữa sở thích môn học STEM với sở thích của học sinh phổ thông tại tỉnh Khánh Hòa, Tạp chí Khoa học Giáo dục Việt Nam, Số 22, tr.12.

[5] Bộ Giáo dục và Đào tạo, (2019), Tài liệu tập huấn xây dựng và thực hiện các chủ đề giáo dục STEM, Tài liệu lưu hành nội bộ, Hà Nội.

[6] https://vi.wikipedia.org/wiki/Th%E1%BB%83_lo%E 1%BA%A1i:Ngh%E1%BB%81_nghi%E1%BB%87p.

[7] Ter Braak C. J. F., (1986), Canonical correspondence analysis: A new eigenvector technique for multivariate direct gradient analysis, Ecology, 67, p.1167 - 1179

[8] Natural History Museum, (1999 - 2015), Paleontological Statistics Version 3.07, Norway, University of Oslo.

[9] Phan Đức Ngại - Vũ Thị Hoàng My - Nguyễn Đình Khánh Bình - Phạm Thái Hồng Trang, (2018), Mối quan hệ giữa sở thích môn học với định hướng nghề nghiệp của học sinh Trường Trung học cơ sở Trần Quốc Toản, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa, Tạp chí Khoa học Giáo dục Việt Nam, Số 14, tr.97-102.

[10] Bộ Giáo dục và Đào tạo, (2006), Chương trình Giáo dục phổ thông được ban hành theo Quyết định 16/2006/ QĐ-BGDĐT, Hà Nội.

Bài viết cùng số